จำนวนบุคลากรแยกตาม สายงานบุคลากร ประเภทบุคลากร และส่วนงาน

# ส่วนงาน วิชาการสนับสนุนวิชาการบริหาร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศลูกจ้างรายวันข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศลูกจ้างรายวันข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศลูกจ้างรายวัน
1คณะวิศวกรรมศาสตร์281790101000100000125935030001000000000000000000000338
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม8104000000040100093421800001000000000000100000000182
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม162470120200040004005326840001000000000000000000000413
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์28145000000080010083503700000000000000000000000000262
5คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล0220000000000000012030000200000000000000000000039
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม05502000000000000210160000000000000000000000000094
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล02200020000000000100110000000000000000000000000045
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์6460204000000000013040000000000000000000000000075
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน0310002000001000229070000000000000000000000000072
10บัณฑิตวิทยาลัย000000000000000016141000000000000000000000000022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ03605000000000000210191000000000000000000000000082
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0470000000000000013070000000000000000000000000067
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม0480000000000000019040000000000000000000000000071
14คณะบริหารธุรกิจ0500003000000000015030000000000000000000000000071
15วิทยาลัยนานาชาติ060003000001000010010000000000000000000000000021
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม0140100000001000020020000000000000000000000000038
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ1200200000000000010080000000000000000000000000041
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.050000000000000026010000000000000000010000000033
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน0000000000000000000000000000000000000000000000
20สำนักหอสมุดกลาง000000000000000343071000000000000000000000000054
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี000000000000000022082000200000000000000000000034
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม000000000000000226030000000000000000010000000032
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา000000000000000443131000000000000000000000000052
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส000000000000000331030000000000000000001000000038
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0000000000000000250120000000000000000001000000038
26สำนักงานอธิการบดี00000300000000062758118111005050001000000970300000452
รวมทั้งหมด 87107702502000017041404988117417241001205000100000012903000002666
1235140724
Generated at 2023-12-11 23:24:18