จำนวนบุคลากรแยกตาม สายงานบุคลากร ประเภทบุคลากร และส่วนงาน

# ส่วนงาน วิชาการสนับสนุนวิชาการบริหาร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษครูชาวต่างประเทศข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษครูชาวต่างประเทศข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษครูชาวต่างประเทศ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์301790101000200014623493000100000000000000000345
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม8102000000040109342160000100000000001000000178
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม172440120200030050552694000100000000000000000414
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์32143000100080008340371000000000000000000000264
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร0210100000000001302000020000000000000000039
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม05502000000000021017000000000000000000000095
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล0220002000000009011000000000000000000000044
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์7450204000000001404000000000000000000000076
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน0300002000001022607000000000000000000000068
10บัณฑิตวิทยาลัย000000000000001514100000000000000010000022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ03505000001000021019100000000000000000000082
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0490000000000001405000000000000000000000068
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม0480000000000002003000000000000000000000071
14คณะบริหารธุรกิจ0500003000100001502000000000000000000000071
15วิทยาลัยนานาชาติ060003000002001001000000000000000000000022
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม0150000000001002102000000000000000000000039
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ1200200000100001008000000000000000000000042
18อุทยานเทคโนโลยี030000000000002702000000000000000100000033
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน0000000000000000000000000000000000000000
20สำนักหอสมุดกลาง000000000000034407100000000000000000000055
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี000000000000002108100030000000000000000033
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม000000000000022803000000000000000100000034
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา000000000000044613100000000000000000000055
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส000000000000033103000000000000000010000038
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ000000000000002409000000000000000010000034
26สำนักงานอธิการบดี00000300000007270811913000505000000009703000449
รวมทั้งหมด 951067025021000200555288517410260001305000000001210030002671
1238140825
Generated at 2023-03-27 14:58:30