จำนวนบุคลากรแยกตาม สายงานบุคลากร ประเภทบุคลากร และส่วนงาน

# ส่วนงาน วิชาการสนับสนุนวิชาการบริหาร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษครูชาวต่างประเทศข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษครูชาวต่างประเทศข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษครูชาวต่างประเทศ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์301790101000200014633493000100000000000000000346
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม8103000000040109362170000100000000001000000182
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม172440110200030050552684000100000000000000000412
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์32144000100090008350380000000000000000000000267
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร0220000000000001302000020000000000000000039
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม05602000000000021017000000000000000000000096
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล02200020000000011010000000000000000000000045
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์7450204000000001404000000000000000000000076
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน0300002000001022707000000000000000000000069
10บัณฑิตวิทยาลัย000000000000001514100000000000000010000022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ03505000001000021019100000000000000000000082
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0480000000000001406000000000000000000000068
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม0480000000000002003000000000000000000000071
14คณะบริหารธุรกิจ0510003000100001501000000000000000000000071
15วิทยาลัยนานาชาติ060003000001001001000000000000000000000021
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม0150100000001002102000000000000000000000040
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ1200200000100001008000000000000000000000042
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.030000000000002902000000000000000100000035
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน0000000000000000000000000000000000000000
20สำนักหอสมุดกลาง000000000000034407100000000000000000000055
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี000000000000002208100020000000000000000033
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม000000000000022903000000000000000100000035
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา000000000000044713100000000000000000000056
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส000000000000033103000000000000000010000038
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ000000000000002509000000000000000010000035
26สำนักงานอธิการบดี00000300000007274811613000505000000009703000450
รวมทั้งหมด 951071024021000210455290217407250001205000000001210030002686
1241142025
Generated at 2023-06-05 01:10:09