จำนวนบุคลากรแยกตาม สายงานบุคลากร ประเภทบุคลากร และส่วนงาน

# ส่วนงาน วิชาการสนับสนุนวิชาการบริหาร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์281780101000100001263347300010000000000000000000338
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม8106000000040100938217000010000000000020000000188
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม162470140300020003054268400010000000000000000000414
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์27146000000080010839035000000000000000000000000264
5คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล0210000000000000120300002000000000000000000038
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม05602000000000002101600000000000000000000000095
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล02200020000000001001200000000000000000000000046
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์6450204000000000130400000000000000000000000074
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน0310002000001002280700000000000000000000000071
10บัณฑิตวิทยาลัย000000000000000161310000000000000000000000021
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ03605000000000002102010000000000000000000000083
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0470000000000000130700000000000000000000000067
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม0500000000000000190400000000000000000000000073
14คณะบริหารธุรกิจ0500003000000000160300000000000000000000000072
15วิทยาลัยนานาชาติ06000300000100090100000000000000000000000020
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม0150000000001000200300000000000000000000000039
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ1200200000000000100700000000000000000000000040
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.040000000000000280000000000000000001000000033
19สำนักหอสมุดกลาง000000000000003440710000000000000000000000055
20สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี000000000000000220720002000000000000000000033
21สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม000000000000002260300000000000000001000000032
22สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา000000000000004441310000000000000000000000053
23สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส000000000000003310300000000000000000100000038
24สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0000000000000002501200000000000000000100000038
25สำนักงานอธิการบดี000006000000006280811511000505000000000107030000456
รวมทั้งหมด 86108002602400015041349902174072400012050000000001490300002681
1239141626
Generated at 2024-05-22 19:08:33