จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและส่วนงาน

# ส่วนงาน ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1คณะวิศวกรรมศาสตร์11297745183345
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม454128100178
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม33397116165414
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์1584443154264
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร039101739
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม4920263695
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล1012112044
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์1410214076
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน0215183368
10บัณฑิตวิทยาลัย02126222
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ01123282082
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0117282268
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม111794371
14คณะบริหารธุรกิจ0210194071
15วิทยาลัยนานาชาติ11106422
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม0114111339
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ341181642
18อุทยานเทคโนโลยี10199433
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน000000
20สำนักหอสมุดกลาง063118055
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี171410133
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม021712334
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา052622255
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส031420138
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ071116034
26สำนักงานอธิการบดี59922511010449
รวมทั้งหมด 512457966509292671
Generated at 2023-03-27 14:52:19