จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและส่วนงาน

# ส่วนงาน ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1คณะวิศวกรรมศาสตร์11287945183346
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม454428101182
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม33295115166411
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์1494444156267
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร03991839
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม4920253896
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล1013112045
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์1410214076
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน0215193369
10บัณฑิตวิทยาลัย02126222
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ01123282082
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0118272268
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม111794371
14คณะบริหารธุรกิจ0110194171
15วิทยาลัยนานาชาติ1196421
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม0114121340
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ341181642
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.20209435
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน000000
20สำนักหอสมุดกลาง063118055
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี171410133
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม021812335
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา052623256
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส031420138
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ071216035
26สำนักงานอธิการบดี4972281129450
รวมทั้งหมด 502418066529362685
Generated at 2023-06-08 12:51:10