จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและส่วนงาน

# ส่วนงาน ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1คณะวิศวกรรมศาสตร์11287542182338
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม364529105188
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม23291116173414
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์1274940156264
5คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล031081738
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม3920224195
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล101582246
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์148214074
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน0115203571
10บัณฑิตวิทยาลัย02125221
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ01223262283
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0118272167
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม111794573
14คณะบริหารธุรกิจ0212164272
15วิทยาลัยนานาชาติ1195420
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม011591439
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ241151840
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.10218333
19สำนักหอสมุดกลาง063217055
20สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี171410133
21สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม021512332
22สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา051927253
23สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส031419238
24สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ091316038
25สำนักงานอธิการบดี59722911213456
รวมทั้งหมด 442438026299632681
Generated at 2024-05-22 19:02:02