จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและส่วนงาน

# ส่วนงาน ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1คณะวิศวกรรมศาสตร์11287442183338
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม364228103182
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม23092116173413
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์1474540156262
5คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล031081839
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม3920224094
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล101482245
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์149204175
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน0116203572
10บัณฑิตวิทยาลัย02135222
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ01123272182
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0118272167
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม111794371
14คณะบริหารธุรกิจ0211184071
15วิทยาลัยนานาชาติ1196421
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม0114101338
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ341151841
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.10218333
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน000000
20สำนักหอสมุดกลาง063117054
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี171510134
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม021512332
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา051827252
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส031419238
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ091316038
26สำนักงานอธิการบดี49722811112452
รวมทั้งหมด 462407936319562666
Generated at 2023-12-11 23:18:09