จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง รวม
ไม่ระบุผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ (วิจัย)ครูครูชำนาญการปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานชำนาญงานชำนาญงานพิเศษระดับ 1ระดับ 2สนับสนุน 1สนับสนุน 2สนับสนุน 3บริการพื้นฐาน 2ช่าง 2
1ศาสตราจารย์00030000000000000000030
2รองศาสตราจารย์0022000000000000000000220
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์0555000000000000000000555
4อาจารย์3650000000000000000000365
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)000010000000000000001
6ครูชำนาญการ000000800000000000008
7ครู10000240000000000000025
8ครูปฏิบัติการ600000000000000000006
9ผู้บริหาร12000000000000000000012
10ที่ปรึกษาอธิการบดี100000000000000000001
11ที่ปรึกษา11000000000000000000011
12วิศวกรโยธา000000031000000000004
13นักวิทยาศาสตร์70000001153000000000026
14นักวิจัย00000002100000000000021
15บุคลากร30000002162000000000032
16วิศวกร30000000591620000000000107
17นักตรวจสอบภายใน000000032100000000006
18ช่างพิมพ์000000000001000000001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด200000000020000000004
20พนักงานบริการ66000000000000000004070
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป100000000000000000023
22ช่างประจำอาคาร100000000000000000001
23นักวิชาการสถิติ100000000000000000001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 000000000000000001001
25ครูชาวต่างประเทศ400000000000000000004
26พยาบาล000000032000000000005
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์140000002875000000000054
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา400000024142000000000044
29เจ้าหน้าที่วิจัย200000020000000000004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป9400000013430120000000000270
31นักสังคมสงเคราะห์000000001000000000001
32นักประชาสัมพันธ์8000000322000000000015
33ช่างไฟฟ้า000000000003000000003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์100000000010000000002
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป000000000000000000202
36พนักงานขับรถยนต์38000000000000001400043
37พนักงานสถานที่400000000000000000004
38ผู้เชี่ยวชาญ9000000000000100000010
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน000000000000000000022
40วิศวกรเครื่องกล000000062000000000008
41นักวิชาการศึกษา4300000012235110000000000211
42บรรณารักษ์00000001831000000000022
43นักเอกสารสนเทศ300000041000000000008
44นักวิชาการพัสดุ1200000040195000000000076
45นักวิชาการเงินและบัญชี160000006222100000000000110
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร370000000001981000000065
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์000000000010000000001
48ช่างศิลป์000000000010000000001
49ช่างไม้100000000000000000001
50พนักงานรับโทรศัพท์000000000000000000101
51คนสวน100000000000000000001
52วิศวกรโลหการ000000001000000000001
53ผู้เชี่ยวชาญ000000000000001000001
54วิศวกรไฟฟ้า0000000911000000000011
55นักวิเคราะห์นโยบายและแผน000000019145000000000038
56นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ000000013000000000004
57นิติกร0000000730000000000010
58นักวิเทศสัมพันธ์0000000632000000000011
59นักวิชาการช่างศิลป์000000011000000000002
60ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์200000000010000000003
61ช่างเทคนิค410000000003030000000074
62อาจารย์ชาวต่างประเทศ11000000000000000000011
63ช่างฝีมือโรงงาน100000000000000000001
64พนักงานเรียงพิมพ์100000000000000000001
65พนักงานรักษาความปลอดภัย17000000000000000000017
66สถาปนิก000000010000000000001
67นักกิจการนักศึกษา100000000000000000001
รวมทั้งหมด 872555220301248608194645515111141742666
Generated at 2023-12-11 22:19:49