จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง รวม
ไม่ระบุผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ (วิจัย)ครูครูชำนาญการปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญปฏิบัติงานชำนาญงานชำนาญงานพิเศษระดับ 1ระดับ 2สนับสนุน 1สนับสนุน 2สนับสนุน 3บริการพื้นฐาน 2ช่าง 2
1ศาสตราจารย์000300000000000000000030
2รองศาสตราจารย์00222000000000000000000222
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์05650000000000000000000565
4อาจารย์35400000000000000000000354
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)0000000000000000000000
6ครูชำนาญการ0000009000000000000009
7ครู100002300000000000000024
8ครูปฏิบัติการ8000000000000000000008
9ผู้บริหาร120000000000000000000012
10ที่ปรึกษาอธิการบดี2000000000000000000002
11ที่ปรึกษา120000000000000000000012
12วิศวกรโยธา0000000310000000000004
13นักวิทยาศาสตร์700000011530000000000026
14นักวิจัย000000019100000000000020
15บุคลากร200000023430000000000032
16วิศวกร330000006018200000000000113
17นักตรวจสอบภายใน0000000421000000000007
18ช่างพิมพ์0000000000001000000001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1000000000020000000003
20พนักงานบริการ700000000000000000004074
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป1000000000000000000023
22ช่างประจำอาคาร1000000000000000000001
23นักวิชาการสถิติ1000000000000000000001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 0000000000000000001001
25ครูชาวต่างประเทศ5000000000000000000005
26พยาบาล0000000320000000000005
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์1300000028850000000000054
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา4000000241420000000000044
29เจ้าหน้าที่วิจัย2000000200000000000004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป94000000146301300000000000283
31นักสังคมสงเคราะห์0000000010000000000001
32นักประชาสัมพันธ์70000003220000000000014
33ช่างไฟฟ้า0000000000003000000003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์1000000000010000000002
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป0000000000000000000202
36พนักงานขับรถยนต์370000000000000001400042
37พนักงานสถานที่5000000000000000000005
38ผู้เชี่ยวชาญ80000000000000140000013
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน0000000000000000000022
40วิศวกรเครื่องกล0000000620000000000008
41นักวิชาการศึกษา43000000114411110000000000210
42บรรณารักษ์000000019310000000000023
43นักเอกสารสนเทศ3000000410000000000008
44นักวิชาการพัสดุ12000000411950000000000077
45นักวิชาการเงินและบัญชี160000006123910000000000110
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร3700000000001981000000065
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์0000000000010000000001
48ช่างศิลป์0000000000010000000001
49ช่างไม้1000000000000000000001
50พนักงานรับโทรศัพท์0000000000000000000101
51คนสวน1000000000000000000001
52วิศวกรโลหการ0000000010000000000001
53วิศวกรไฟฟ้า000000010110000000000012
54นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0000000181550000000000038
55นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ1000000130000000000005
56นิติกร00000007210000000000010
57นักวิเทศสัมพันธ์00000005320000000000010
58นักวิชาการช่างศิลป์0000000110000000000002
59ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์2000000000010000000003
60ช่างเทคนิค4700000000002240000000073
61อาจารย์ชาวต่างประเทศ110000000000000000000011
62ช่างฝีมือโรงงาน1000000000000000000001
63พนักงานเรียงพิมพ์1000000000000000000001
64พนักงานรักษาความปลอดภัย170000000000000000000017
65สถาปนิก0000000100000000000001
66นักกิจการนักศึกษา1000000000000000000001
รวมทั้งหมด 8755652223002396142036624716114141742695
Generated at 2024-07-21 04:41:14