จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง รวม
ไม่ระบุผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ (วิจัย)ครูครูชำนาญการปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญปฏิบัติงานชำนาญงานชำนาญงานพิเศษระดับ 1ระดับ 2สนับสนุน 1สนับสนุน 2สนับสนุน 3บริการพื้นฐาน 2ช่าง 2
1ศาสตราจารย์000300000000000000000030
2รองศาสตราจารย์00223000000000000000000223
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์05630000000000000000000563
4อาจารย์35800000000000000000000358
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)0000100000000000000001
6ครูชำนาญการ0000009000000000000009
7ครู100002300000000000000024
8ครูปฏิบัติการ7000000000000000000007
9ผู้บริหาร120000000000000000000012
10ที่ปรึกษาอธิการบดี2000000000000000000002
11ที่ปรึกษา120000000000000000000012
12นักตรวจสอบภายใน0000000421000000000007
13ช่างพิมพ์0000000000001000000001
14ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1000000000020000000003
15พนักงานบริการ700000000000000000004074
16ผู้ช่วยช่างทั่วไป1000000000000000000023
17ช่างประจำอาคาร1000000000000000000001
18นักวิชาการสถิติ1000000000000000000001
19พนักงานพิมพ์ออฟเซท 0000000000000000001001
20ครูชาวต่างประเทศ4000000000000000000004
21วิศวกรโยธา0000000310000000000004
22นักวิทยาศาสตร์700000011530000000000026
23นักวิจัย000000020000000000000020
24บุคลากร200000023430000000000032
25วิศวกร300000006117200000000000110
26นักประชาสัมพันธ์70000003220000000000014
27ช่างไฟฟ้า0000000000003000000003
28ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์1000000000010000000002
29พนักงานบริการเอกสารทั่วไป0000000000000000000202
30พนักงานขับรถยนต์360000000000000001400041
31พนักงานสถานที่4000000000000000000004
32ผู้เชี่ยวชาญ80000000000000130000012
33ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน0000000000000000000022
34พยาบาล0000000320000000000005
35นักวิชาการคอมพิวเตอร์1300000029750000000000054
36นักวิชาการโสตทัศนศึกษา4000000251420000000000045
37เจ้าหน้าที่วิจัย2000000200000000000004
38เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป88000000145301300000000000276
39นักสังคมสงเคราะห์0000000010000000000001
40นักวิชาการเงินและบัญชี140000006123910000000000108
41ผู้ปฏิบัติงานบริหาร3800000000001981000000066
42ช่างอิเล็กทรอนิกส์0000000000010000000001
43ช่างศิลป์0000000000010000000001
44ช่างไม้1000000000000000000001
45พนักงานรับโทรศัพท์0000000000000000000101
46คนสวน1000000000000000000001
47วิศวกรโลหการ0000000010000000000001
48วิศวกรเครื่องกล0000000620000000000008
49นักวิชาการศึกษา40000000117401010000000000208
50บรรณารักษ์000000019310000000000023
51นักเอกสารสนเทศ3000000410000000000008
52นักวิชาการพัสดุ12000000411950000000000077
53นักวิชาการช่างศิลป์0000000110000000000002
54ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์2000000000010000000003
55ช่างเทคนิค4700000000002340000000074
56อาจารย์ชาวต่างประเทศ110000000000000000000011
57ช่างฝีมือโรงงาน1000000000000000000001
58พนักงานเรียงพิมพ์1000000000000000000001
59พนักงานรักษาความปลอดภัย170000000000000000000017
60สถาปนิก0000000100000000000001
61นักกิจการนักศึกษา1000000000000000000001
62วิศวกรไฟฟ้า000000010110000000000012
63นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0000000181550000000000038
64นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ1000000130000000000005
65นิติกร00000007300000000000010
66นักวิเทศสัมพันธ์00000005320000000000010
รวมทั้งหมด 8625632233012396202006424816113141742683
Generated at 2024-04-19 02:59:02