จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง รวม
ไม่ระบุผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ (วิจัย)ครูครูชำนาญการปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานชำนาญงานชำนาญงานพิเศษระดับ 2ระดับ 3
1ศาสตราจารย์000270000000000027
2รองศาสตราจารย์00218000000000000218
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์05450000000000000545
4อาจารย์38100000000000000381
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)0000100000000001
6ครูชำนาญการ0000006000000006
7ครู100002600000000027
8ครูปฏิบัติการ7000000000000007
9ผู้บริหาร130000000000000013
10ที่ปรึกษาอธิการบดี1000000000000001
11ที่ปรึกษา110000000000000011
12วิศวกรโยธา0000000400000004
13นักวิทยาศาสตร์500000011430000023
14นักวิจัย100000016000000017
15บุคลากร200000021620000031
16วิศวกร290000005615200000102
17นักตรวจสอบภายใน0000000321000006
18ช่างพิมพ์0000000000010001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด2000000000200004
20พนักงานบริการ720000000000005077
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป1000000000000304
22ช่างประจำอาคาร2000000000000002
23นักวิชาการสถิติ1000000000000001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 0000000000000011
25ครูชาวต่างประเทศ5000000000000005
26พยาบาล0000000120000003
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์1500000026650000052
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา4000000241720000047
29เจ้าหน้าที่วิจัย2000000200000004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป89000000139341300000275
31นักสังคมสงเคราะห์0000000010000001
32นักประชาสัมพันธ์70000004020000013
33ช่างไฟฟ้า0000000000030003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์2000000000100003
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป0000000000000101
36พนักงานขับรถยนต์380000000000002242
37พนักงานสถานที่4000000000000105
38ผู้เชี่ยวชาญ9000000000000009
39วิศวกรเครื่องกล0000000720000009
40นักวิชาการศึกษา42000000123331000000208
41บรรณารักษ์000000018410000023
42นักเอกสารสนเทศ3000000410000008
43นักวิชาการพัสดุ12000000412240000079
44นักวิชาการเงินและบัญชี1500000064221000000111
45ผู้ปฏิบัติงานบริหาร4000000000022810071
46ช่างอิเล็กทรอนิกส์0000000000100001
47ช่างศิลป์0000000000100001
48ช่างไม้1000000000000001
49พนักงานรับโทรศัพท์0000000000000101
50คนสวน1000000000000001
51วิศวกรโลหการ0000000100000001
52วิศวกรไฟฟ้า10000007200000010
53นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0000000201350000038
54นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ1000000130000005
55นิติกร00000007300000010
56นักวิเทศสัมพันธ์0000000441000009
57นักวิชาการช่างศิลป์0000000110000002
58ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์2000000000100003
59ช่างเทคนิค4500000000026200073
60อาจารย์ชาวต่างประเทศ120000000000000012
61ช่างฝีมือโรงงาน1000000000000001
62พนักงานเรียงพิมพ์2000000000000002
63พนักงานรักษาความปลอดภัย160000000000000016
64สถาปนิก0000000100000001
65นักกิจการนักศึกษา1000000000000001
รวมทั้งหมด 89954521827126660619761541411332671
Generated at 2023-03-27 13:51:08