จำนวนบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งและระดับตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง รวม
ไม่ระบุปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติงานชำนาญงานชำนาญงานพิเศษระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ครูครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญ
1ผู้บริหาร16000000000000000000016
2ศาสตราจารย์28000000000000000000028
3รองศาสตราจารย์1880000000000000000000188
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์5270000000000001000000528
5อาจารย์4220000000000000000000422
6พยาบาล031000000000000000004
7วิศวกรเครื่องกล162000000000000000009
8วิศวกรไฟฟ้า1720000000000000000010
9วิศวกรโยธา040000000000000000004
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์142854000000000000000051
11นักวิชาการศึกษา3912629110000000000000000205
12นักวิเคราะห์นโยบายและแผน021135000000000000000039
13นักวิทยาศาสตร์41233000000000000000022
14นักวิชาการโสตทัศนศึกษา323183000000000000000047
15บรรณารักษ์01852000000000000000025
16นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ113000000000000000005
17นักวิจัย11600000000000000000017
18เจ้าหน้าที่วิจัย220000000000000000004
19นักเอกสารสนเทศ3430000000000000000010
20นิติกร0730000000000000000010
21บุคลากร22163000000000000000032
22เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป9214037100000000000000000279
23นักวิชาการพัสดุ1151125000000000000000079
24นักวิเทศสัมพันธ์053100000000000000009
25วิศวกร32611320000000000000000108
26นักสังคมสงเคราะห์010000000000000000001
27นักวิชาการเงินและบัญชี14692080000000000000000111
28นักวิชาการช่างศิลป์011000000000000000002
29นักตรวจสอบภายใน042200000000000000008
30นักประชาสัมพันธ์7402000000000000000013
31ผู้ปฏิบัติงานบริหาร430000028600000000000077
32ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์100000100000000000002
33ช่างพิมพ์000000010000000000001
34ช่างไฟฟ้า000000030000000000003
35ช่างอิเล็กทรอนิกส์000000100000000000001
36ช่างเทคนิค480000028000000000000076
37ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด300000200000000000005
38ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์200000100000000000003
39ช่างศิลป์000000100000000000001
40อาจารย์ชาวต่างประเทศ15000000000000000000015
41พนักงานบริการ73000000000300000000076
42พนักงานบริการเอกสารทั่วไป000000000010000000001
43ช่างไม้100000000000000000001
44ช่างฝีมือโรงงาน100000000000000000001
45ผู้ช่วยช่างทั่วไป100000000030000000004
46พนักงานขับรถยนต์36000000000220000000040
47พนักงานรับโทรศัพท์000000000010000000001
48พนักงานเรียงพิมพ์100000000000000000001
49เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี100000000000000000001
50ช่างประจำอาคาร200000000000000000002
51พนักงานสถานที่5000000000600000000011
52ครูผู้ช่วย300000000000000000003
53ครู30000000000000000100031
54พนักงานรักษาความปลอดภัย18000000000000000000018
55นักวิชาการสถิติ100000000000000000001
56ช่างตัดกระดาษ100000000000000000001
57ผู้เชี่ยวชาญ800000000010000000009
58คนสวน100000000000000000001
59สถาปนิก020000000000000000002
60ที่ปรึกษา600000000000000000006
61ครูปฏิบัติการ800000000000000000008
รวมทั้งหมด 17176371816100621000172010010002689
Last updated 2022-05-26 17:44:07