จำนวนบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ

# ส่วนงาน ระดับตำแหน่ง รวม
ไม่ระบุปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติงานชำนาญงานชำนาญงานพิเศษระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ครูครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญ
101 : คณะวิศวกรรมศาสตร์2653216300177003000000000343
202 : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม133301210021003001000000183
303 : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม362381420010002000001000420
404 : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์2242013100030000000000000270
505 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร261101001000000000000039
606 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม741412005000000000000096
707 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล37801000000000000000046
808 : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์621011002000000000000076
909 : บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน382521000000000000000066
1010 : บัณฑิตวิทยาลัย51051000000010000000022
1111 : คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ581531001000000000000078
1212 : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี561400000000000000000070
1313 : คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม512000000000000000000071
1414 : คณะบริหารธุรกิจ531501000000000000000069
1515 : วิทยาลัยนานาชาติ121000000000000000000022
1616 : คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม182010000000000000000039
1717 : คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ31820000000000000000041
1892 : สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน31510000000000000000019
1993 : สำนักหอสมุดกลาง1030143002000000000000059
2094 : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี132211001000000000000038
2195 : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม514122002100000000000036
2296 : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา425174005000100000000056
2397 : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส42280004000000000000038
2498 : สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ141265001000000000000038
2599 : สำนักงานอธิการบดี159197522100151008100000000454
รวมทั้งหมด 17176371816100621000172010010002689
Last updated 2022-05-26 18:58:39