จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและส่วนงาน

# ส่วนงาน ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง รวม
ไม่ระบุผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ (วิจัย)ครูครูชำนาญการปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญปฏิบัติงานชำนาญงานชำนาญงานพิเศษระดับ 1ระดับ 2สนับสนุน 1สนับสนุน 2สนับสนุน 3บริการพื้นฐาน 2ช่าง 2
1คณะวิศวกรรมศาสตร์921045113000351240141000100012339
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม54582070003410012000000002188
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม16112343102393814100000000020415
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์81814950002411903000000000263
5คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล13103000010200000000000038
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม3035900009520410000000095
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล1715300008110000000000045
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์3915710007310110000000075
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน131114200026310000100000071
10บัณฑิตวิทยาลัย500000010510000001000022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ43154000015410100000000083
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี23265000013000000000000067
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม24246000018100000000000073
14คณะบริหารธุรกิจ26227100016000000000000072
15วิทยาลัยนานาชาติ101000009000000000000020
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม6111000019100000000000038
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ1712100008200000000000040
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.600000025210000000000034
19สำนักหอสมุดกลาง8000000311120300000000055
20สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100000019110100000000033
21สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม4000000121030201000000032
22สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา4000000271530210000001053
23สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส400000020910310000000038
24สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1300000012660100000000038
25สำนักงานอธิการบดี1580001001757226111200204130456
รวมทั้งหมด 8625632233012396202006424816113141742683
Generated at 2024-04-19 04:17:45