จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและส่วนงาน

# ส่วนงาน ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง รวม
ไม่ระบุผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ (วิจัย)ครูครูชำนาญการปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานชำนาญงานชำนาญงานพิเศษระดับ 2ระดับ 3
1คณะวิศวกรรมศาสตร์97107521000034144177030345
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5253226000309121020178
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม16711940102663814200010414
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์90774960001911930000264
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร12113000011011000039
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม3135800009524100095
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล1814300008010000044
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์3816710009211100076
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน121214200024310000068
10บัณฑิตวิทยาลัย60000009600000122
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ45134000015311000082
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี24246000014000000068
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม28194000019100000071
14คณะบริหารธุรกิจ30205100015000000071
15วิทยาลัยนานาชาติ1110000010000000022
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม6111000020100000039
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ1913000008200000042
18อุทยานเทคโนโลยี600000024300000033
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน0000000000000000
20สำนักหอสมุดกลาง8000000301223000055
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1200000018111000033
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม4000000121322010034
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา5000000261633101055
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส4000000201003100038
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1000000012561000034
26สำนักงานอธิการบดี1640001001726624122062449
รวมทั้งหมด 89954521827126660619761541411332671
Generated at 2023-03-27 15:07:17