จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและส่วนงาน

# ส่วนงาน ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง รวม
ไม่ระบุผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ (วิจัย)ครูครูชำนาญการปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานชำนาญงานชำนาญงานพิเศษระดับ 1ระดับ 2สนับสนุน 1สนับสนุน 2สนับสนุน 3บริการพื้นฐาน 2ช่าง 2
1คณะวิศวกรรมศาสตร์9610649110003211415900000012336
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม565320500031913000000002180
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1571214110248371410000000020406
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์8780466000201193000000000262
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร1311300001020000000000039
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม303490000952410000000094
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล161530000901000000000044
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์391571000821110000000075
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน13111420002631000100000071
10บัณฑิตวิทยาลัย40000001051000001000021
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ4214400001631100000000081
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี2325500001300000000000066
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม2721400001810000000000071
14คณะบริหารธุรกิจ2721710001500000000000071
15วิทยาลัยนานาชาติ91000001000000000000020
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม611000002010000000000038
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ181210000820000000000041
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.70000002321000000000033
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน000000000000000000000
20สำนักหอสมุดกลาง800000030112300000000054
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี130000001811100000000034
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม400000012122201000000033
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา500000025153210000001052
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส40000002091310000000038
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ110000001266100000000036
26สำนักงานอธิการบดี158000100175672512200104130449
รวมทั้งหมด 873551213271248607192635115111141742645
Generated at 2023-10-03 15:30:48