จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และสายงานบุคลากร

# สายงานบุคลากร ช่วงอายุ (Generations) รวม
Silent Generation
(2471-2488)
Baby boomers
(2489-2507)
Generation X
(2508-2523)
Millennials (Gen-Y)
(2524-2539)
Generation Z
(>=2540)
1วิชาการ27168647901238
2สนับสนุนวิชาการ077573706521408
3บริหาร02500025
รวมทั้งหมด 217312591185522671
Generated at 2023-03-27 14:07:59