จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และสายงานบุคลากร

# สายงานบุคลากร ช่วงอายุ (Generations) รวม
Silent Generation
(2471-2488)
Baby boomers
(2489-2507)
Generation X
(2508-2523)
Millennials (Gen-Y)
(2524-2539)
Generation Z
(>=2540)
1วิชาการ25168549521235
2สนับสนุนวิชาการ049570711771407
3บริหาร02400024
รวมทั้งหมด 212412551206792666
Generated at 2023-12-11 22:36:04