จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และสายงานบุคลากร

# สายงานบุคลากร ช่วงอายุ (Generations) รวม
Silent Generation
(2471-2488)
Baby boomers
(2489-2507)
Generation X
(2508-2523)
Millennials (Gen-Y)
(2524-2539)
Generation Z
(>=2540)
1วิชาการ24968350441242
2สนับสนุนวิชาการ048568714851415
3บริหาร02600026
รวมทั้งหมด 212312511218892683
Generated at 2024-04-19 03:17:00