จำนวนบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งและส่วนงาน

# ตำแหน่ง ส่วนงาน รวม
01 : คณะวิศวกรรมศาสตร์02 : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม03 : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม04 : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์05 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร06 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม07 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล08 : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์09 : บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน10 : บัณฑิตวิทยาลัย11 : คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ12 : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี13 : คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม14 : คณะบริหารธุรกิจ15 : วิทยาลัยนานาชาติ16 : คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม17 : คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ92 : สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน93 : สำนักหอสมุดกลาง94 : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี95 : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม96 : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา97 : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส98 : สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ99 : สำนักงานอธิการบดี
1ผู้บริหาร0110000000000000000010001316
2ศาสตราจารย์1251600012000010000000000028
3รองศาสตราจารย์491539422835130431301000000000188
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์11055107841134141612010211916161200000000528
5อาจารย์413993529146303025272828791100000000422
6พยาบาล00000000000000000000000044
7วิศวกรเครื่องกล00000000100110000001103019
8วิศวกรไฟฟ้า011100001001110000001020010
9วิศวกรโยธา11000000000000000000000024
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์3225123111200101024100013651
11นักวิชาการศึกษา111712153746157333373414891068205
12นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1211011102111101101011111839
13นักวิทยาศาสตร์2001130000000400000000020022
14นักวิชาการโสตทัศนศึกษา0302010000000000054002610547
15บรรณารักษ์0000000000000000002500000025
16นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ00100000000000000000000045
17นักวิจัย000000006000200000021140117
18เจ้าหน้าที่วิจัย01100000100000000001000004
19นักเอกสารสนเทศ000000000000000000700100210
20นิติกร0000000000000000000000001010
21บุคลากร1221010010001000101001111832
22เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป34163817296497106343732211741173279
23นักวิชาการพัสดุ4685212021223311112131112579
24นักวิเทศสัมพันธ์00000010100000100010000059
25วิศวกร13322513005011011202055013718108
26นักสังคมสงเคราะห์00000000000000000000000011
27นักวิชาการเงินและบัญชี53942142323222122124332245111
28นักวิชาการช่างศิลป์01000000000000000100000002
29นักตรวจสอบภายใน00000000011000000000000068
30นักประชาสัมพันธ์301101000101000000000000513
31ผู้ปฏิบัติงานบริหาร131123140400300000100112103077
32ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์00000000000000000001000102
33ช่างพิมพ์00000000000000000000000011
34ช่างไฟฟ้า30000000000000000000000003
35ช่างอิเล็กทรอนิกส์00010000000000000000000001
36ช่างเทคนิค23391050010000000201123391376
37ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด00000000000000000050000005
38ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์00030000000000000000000003
39ช่างศิลป์00000000000000000000000011
40อาจารย์ชาวต่างประเทศ003100161000030000000000015
41พนักงานบริการ5175131001901101303112112876
42พนักงานบริการเอกสารทั่วไป00000000000000000000010001
43ช่างไม้10000000000000000000000001
44ช่างฝีมือโรงงาน10000000000000000000000001
45ผู้ช่วยช่างทั่วไป31000000000000000000000004
46พนักงานขับรถยนต์2131110011011111100211001940
47พนักงานรับโทรศัพท์00000000000000000000000011
48พนักงานเรียงพิมพ์00000000000000000000000011
49เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี00100000000000000000000001
50ช่างประจำอาคาร00000000000000000000000022
51พนักงานสถานที่131000000000000000000000611
52ครูผู้ช่วย00300000000000000000000003
53ครู0031000000000000000000000031
54พนักงานรักษาความปลอดภัย0022000000000000000200001218
55นักวิชาการสถิติ00010000000000000000000001
56ช่างตัดกระดาษ00000000000000000000000011
57ผู้เชี่ยวชาญ10000000100000300100000039
58คนสวน00100000000000000000000001
59สถาปนิก00000000000000000000000022
60ที่ปรึกษา00000000000000000000001146
61ครูปฏิบัติการ00800000000000000000000008
รวมทั้งหมด 34318342027039964676662278707169223941195938365638384542689
Last updated 2022-05-26 17:15:22