จำนวนบุคลากรจำแนกส่วนงานและตำแหน่ง

พลิกตาราง

# ตำแหน่ง ส่วนงาน รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมันบัณฑิตวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการอุทยานเทคโนโลยี มจพ.สำนักหอสมุดกลางสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี
1ศาสตราจารย์1371500012000010000000000030
2รองศาสตราจารย์512043493937140456701100000000223
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์104581238110351515110152624221111200000000563
4อาจารย์413474468144314022162020631050000000358
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)00000000000000000000000011
6ครูชำนาญการ00900000000000000000000009
7ครู0024000000000000000000000024
8ครูปฏิบัติการ00700000000000000000000007
9ผู้บริหาร010000000000000001001000912
10ที่ปรึกษาอธิการบดี00000000000000000000000022
11ที่ปรึกษา010000000000000000000011912
12วิศวกรโยธา11000000000000000000000024
13นักวิทยาศาสตร์2021230000000400001000020026
14นักวิจัย000000008000200002021140020
15บุคลากร1221010010011001101000111732
16วิศวกร17119513006011011204044013621110
17นักตรวจสอบภายใน00000000001000000000000067
18ช่างพิมพ์00000000000000000000000011
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด00000000000000000030000003
20พนักงานบริการ41741210011101101204112102874
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป12000000000000000000000003
22ช่างประจำอาคาร00000000000000000000000011
23นักวิชาการสถิติ00010000000000000000000001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 00000000000000000000000011
25ครูชาวต่างประเทศ00400000000000000000000004
26พยาบาล00000000000000000000000055
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์2225123111200101014101015854
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา02120100000000000140023101045
29เจ้าหน้าที่วิจัย01100000100000000001000004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป31173517284310713735363628751271276
31นักสังคมสงเคราะห์00000000000000000000000011
32นักประชาสัมพันธ์301011000101000001000000514
33ช่างไฟฟ้า30000000000000000000000003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์00020000000000000000000002
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป00100000000000000000010002
36พนักงานขับรถยนต์2131120011011111100211001941
37พนักงานสถานที่11000000000000000000000024
38ผู้เชี่ยวชาญ100000003000003100000000412
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน20000000000000000000000002
40วิศวกรเครื่องกล00000000100010000100103018
41นักวิชาการศึกษา111812153656167334363614791068208
42บรรณารักษ์0000000000000000002300000023
43นักเอกสารสนเทศ00000000000000000060000028
44นักวิชาการพัสดุ4684212021223211112112112677
45นักวิชาการเงินและบัญชี53942142323222122224332241108
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร120122030400100000100111102766
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์00010000000000000000000001
48ช่างศิลป์00000000000000000000000011
49ช่างไม้10000000000000000000000001
50พนักงานรับโทรศัพท์00000000000000000000000011
51คนสวน00100000000000000000000001
52วิศวกรโลหการ10000000000000000000000001
53วิศวกรไฟฟ้า021100001001110000001020112
54นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1211011102111101101011111738
55นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ00100000000000000000000045
56นิติกร0000000000000000000000001010
57นักวิเทศสัมพันธ์000000101000000001100000610
58นักวิชาการช่างศิลป์01000000000000000100000002
59ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์00000000000000000001000113
60ช่างเทคนิค23491050000000000201123381274
61อาจารย์ชาวต่างประเทศ001100240000030000000000011
62ช่างฝีมือโรงงาน10000000000000000000000001
63พนักงานเรียงพิมพ์00000000000000000000000011
64พนักงานรักษาความปลอดภัย0012000000000000000200001217
65สถาปนิก00000000000000000000000011
66นักกิจการนักศึกษา00000000000000000000000011
รวมทั้งหมด 33918841526338954575712283677372203840345533325338384562683
Generated at 2024-04-19 02:25:31