จำนวนบุคลากรจำแนกส่วนงานและตำแหน่ง

พลิกตาราง

# ตำแหน่ง ส่วนงาน รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมันบัณฑิตวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการอุทยานเทคโนโลยี มจพ.สำนักหอสมุดกลางสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี
1ศาสตราจารย์1371500012000010000000000030
2รองศาสตราจารย์532043493936130456601100000000222
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์100601258310351515110152525221111200000000565
4อาจารย์42317345814431402118211864950000000354
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)00000000000000000000000000
6ครูชำนาญการ00900000000000000000000009
7ครู0024000000000000000000000024
8ครูปฏิบัติการ00800000000000000000000008
9ผู้บริหาร010000000000000001001000912
10ที่ปรึกษาอธิการบดี00000000000000000000000022
11ที่ปรึกษา010000000000000000000011912
12วิศวกรโยธา11000000000000000000000024
13นักวิทยาศาสตร์2021230000000400001000020026
14นักวิจัย000000008000200002021140020
15บุคลากร1221010010011001101000111732
16วิศวกร18120513006011011104045013622113
17นักตรวจสอบภายใน00000000001000000000000067
18ช่างพิมพ์00000000000000000000000011
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด00000000000000000030000003
20พนักงานบริการ41741210011101101204112102874
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป12000000000000000000000003
22ช่างประจำอาคาร00000000000000000000000011
23นักวิชาการสถิติ00010000000000000000000001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 00000000000000000000000011
25ครูชาวต่างประเทศ00500000000000000000000005
26พยาบาล00000000000000000000000055
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์2225123111200101014101015854
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา0212010000000000014002310944
29เจ้าหน้าที่วิจัย01100000100000000001000004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป31173618285310713735373829751271283
31นักสังคมสงเคราะห์00000000000000000000000011
32นักประชาสัมพันธ์301011000101000001000000514
33ช่างไฟฟ้า30000000000000000000000003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์00020000000000000000000002
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป00100000000000000000010002
36พนักงานขับรถยนต์2131120011011111100211002042
37พนักงานสถานที่11000000000000000000000035
38ผู้เชี่ยวชาญ100000003000003100000000513
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน20000000000000000000000002
40วิศวกรเครื่องกล00000000100010000100103018
41นักวิชาการศึกษา112011163656167334363713791068210
42บรรณารักษ์0000000000000000002300000023
43นักเอกสารสนเทศ00000000000000000060000028
44นักวิชาการพัสดุ4684212021223211112112112677
45นักวิชาการเงินและบัญชี53942142323222122224332243110
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร120122030400100000100111102665
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์00010000000000000000000001
48ช่างศิลป์00000000000000000000000011
49ช่างไม้10000000000000000000000001
50พนักงานรับโทรศัพท์00000000000000000000000011
51คนสวน00100000000000000000000001
52วิศวกรโลหการ10000000000000000000000001
53วิศวกรไฟฟ้า021100001001110000001020112
54นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1211011102111101101011111738
55นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ00100000000000000000000045
56นิติกร0000000000000000000000001010
57นักวิเทศสัมพันธ์000000101000000001100000610
58นักวิชาการช่างศิลป์01000000000000000100000002
59ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์00000000000000000001000113
60ช่างเทคนิค23481050000000000201113381373
61อาจารย์ชาวต่างประเทศ001100240000030000000000011
62ช่างฝีมือโรงงาน10000000000000000000000001
63พนักงานเรียงพิมพ์00000000000000000000000011
64พนักงานรักษาความปลอดภัย0012000000000000000200001217
65สถาปนิก00000000000000000000000011
66นักกิจการนักศึกษา00000000000000000000000011
รวมทั้งหมด 33918941826638954674702282687569203939375533325338384602695
Generated at 2024-07-21 04:09:00