จำนวนบุคลากรจำแนกส่วนงานและตำแหน่ง

พลิกตาราง

# ตำแหน่ง ส่วนงาน รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมันบัณฑิตวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการอุทยานเทคโนโลยี มจพ.สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมันสำนักหอสมุดกลางสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี
1ศาสตราจารย์12716000120000100000000000030
2รองศาสตราจารย์4920454739371404567001000000000220
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์1075611980113415151101425222111212000000000555
4อาจารย์4134764881443140231720216310500000000365
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)000000000000000000000000011
6ครูชำนาญการ008000000000000000000000008
7ครู00250000000000000000000000025
8ครูปฏิบัติการ006000000000000000000000006
9ผู้บริหาร0100000000000000010001000912
10ที่ปรึกษาอธิการบดี000000000000000000000000011
11ที่ปรึกษา0000000000000000000000011911
12วิศวกรโยธา110000000000000000000000024
13นักวิทยาศาสตร์20212300000004000010000020026
14นักวิจัย0000000090002000020021140021
15บุคลากร12210100100110011001000111732
16วิศวกร151195130060110112040044013620107
17นักตรวจสอบภายใน000000000010000000000000056
18ช่างพิมพ์000000000000000000000000011
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด000000000000000000040000004
20พนักงานบริการ416412100110011013003112102670
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป120000000000000000000000003
22ช่างประจำอาคาร000000000000000000000000011
23นักวิชาการสถิติ000100000000000000000000001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 000000000000000000000000011
25ครูชาวต่างประเทศ004000000000000000000000004
26พยาบาล000000000000000000000000055
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์32251231112001010104101015754
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา021101000000000001040023101044
29เจ้าหน้าที่วิจัย011000001000000000001000004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป301636152853107137343634029741270270
31นักสังคมสงเคราะห์000000000000000000000000011
32นักประชาสัมพันธ์3011110001010000010000000515
33ช่างไฟฟ้า300000000000000000000000003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์000200000000000000000000002
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป001000000000000000000010002
36พนักงานขับรถยนต์21311200110111111000211002143
37พนักงานสถานที่110000000000000000000000024
38ผู้เชี่ยวชาญ1000000030000031000000000210
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน200000000000000000000000002
40วิศวกรเครื่องกล000000001000100001000103018
41นักวิชาการศึกษา1117121636561673343637014791070211
42บรรณารักษ์00000000000000000002200000022
43นักเอกสารสนเทศ000000000000000000060000028
44นักวิชาการพัสดุ46842110212232111102112112676
45นักวิชาการเงินและบัญชี5310421423232221222024332242110
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1301120304001000001000111102665
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์000100000000000000000000001
48ช่างศิลป์000000000000000000000000011
49ช่างไม้100000000000000000000000001
50พนักงานรับโทรศัพท์000000000000000000000000011
51คนสวน001000000000000000000000001
52วิศวกรโลหการ100000000000000000000000001
53ผู้เชี่ยวชาญ000000000000000000000000011
54วิศวกรไฟฟ้า0111000010011100000001020111
55นักวิเคราะห์นโยบายและแผน12110111021111011001011111738
56นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ001000000000000000000000034
57นิติกร00000000000000000000000001010
58นักวิเทศสัมพันธ์0000001010000010010100000611
59นักวิชาการช่างศิลป์010000000000000001000000002
60ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์000000000000000000001000113
61ช่างเทคนิค234810500000000002001123381374
62อาจารย์ชาวต่างประเทศ0011002400000300000000000011
63ช่างฝีมือโรงงาน100000000000000000000000001
64พนักงานเรียงพิมพ์000000000000000000000000011
65พนักงานรักษาความปลอดภัย00120000000000000000200001217
66สถาปนิก000000000000000000000000011
67นักกิจการนักศึกษา000000000000000000000000011
รวมทั้งหมด 338182413262399445757222826771712138413305434325238384522666
Generated at 2023-12-11 21:47:47