จำนวนบุคลากรจำแนกส่วนงานและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ส่วนงาน รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมันบัณฑิตวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการอุทยานเทคโนโลยีสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมันสำนักหอสมุดกลางสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี
1ศาสตราจารย์10616000120000100000000000027
2รองศาสตราจารย์5222404938371404645010000000000218
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์1075311977113514161201324192011113000000000545
4อาจารย์4334775181453030241925256311300000000381
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)000000000000000000000000011
6ครูชำนาญการ006000000000000000000000006
7ครู00270000000000000000000000027
8ครูปฏิบัติการ007000000000000000000000007
9ผู้บริหาร01000000000000000100010001013
10ที่ปรึกษาอธิการบดี000000000000000000000000011
11ที่ปรึกษา0000000001000000000000011811
12วิศวกรโยธา110000000000000000000000024
13นักวิทยาศาสตร์20111300000004000000000020023
14นักวิจัย0000000060002000020011140017
15บุคลากร12210100100010001001001111731
16วิศวกร122205130050110112030044013618102
17นักตรวจสอบภายใน000000000010000000000000056
18ช่างพิมพ์000000000000000000000000011
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด000000000000000000040000004
20พนักงานบริการ418513100110011013003112112877
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป310000000000000000000000004
22ช่างประจำอาคาร000000000000000000000000022
23นักวิชาการสถิติ000100000000000000000000001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 000000000000000000000000011
25ครูชาวต่างประเทศ005000000000000000000000005
26พยาบาล000000000000000000000000033
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์32251231112001010204100014652
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา02110100000000000504002610647
29เจ้าหน้าที่วิจัย011000001000000000001000004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป351435152844107136343735029741173275
31นักสังคมสงเคราะห์000000000000000000000000011
32นักประชาสัมพันธ์3011010001010000000000000513
33ช่างไฟฟ้า300000000000000000000000003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์000300000000000000000000003
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป000000000000000000000010001
36พนักงานขับรถยนต์21311200110111111000211002042
37พนักงานสถานที่120000000000000000000000025
38ผู้เชี่ยวชาญ100000001000004100000000029
39วิศวกรเครื่องกล000000001001100001000103019
40นักวิชาการศึกษา1118121536461573333736014791070208
41บรรณารักษ์00000000000000000002300000023
42นักเอกสารสนเทศ000000000000000000060000028
43นักวิชาการพัสดุ56842120212232111102131112679
44นักวิชาการเงินและบัญชี5210421423232221222024332244111
45ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1311321304001000001000112102771
46ช่างอิเล็กทรอนิกส์000100000000000000000000001
47ช่างศิลป์000000000000000000000000011
48ช่างไม้100000000000000000000000001
49พนักงานรับโทรศัพท์000000000000000000000000011
50คนสวน001000000000000000000000001
51วิศวกรโลหการ100000000000000000000000001
52วิศวกรไฟฟ้า0011000010011100000001020110
53นักวิเคราะห์นโยบายและแผน12110111021111011001011111738
54นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ001000000000000000000000045
55นิติกร00000000000000000000000001010
56นักวิเทศสัมพันธ์000000101000001001010000049
57นักวิชาการช่างศิลป์010000000000000001000000002
58ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์000000000000000000001000113
59ช่างเทคนิค243910500100000002001123351373
60อาจารย์ชาวต่างประเทศ0011002410000300000000000012
61ช่างฝีมือโรงงาน100000000000000000000000001
62พนักงานเรียงพิมพ์000000000000000000000000022
63พนักงานรักษาความปลอดภัย00120000000000000000200001116
64สถาปนิก000000000000000000000000011
65นักกิจการนักศึกษา000000000000000000000000011
รวมทั้งหมด 345178414264399544766822826871712239423305533345538344492671
Generated at 2023-03-27 13:20:44