จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร วิทยาเขต รวม
กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีระยอง
1ข้าราชการ13510136
2พนักงานมหาวิทยาลัย15801502281958
3ลูกจ้างประจำ170017
4พนักงานพิเศษ3495736442
5พนักงานจ้างเหมา222024
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ180321
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก100212
8ที่ปรึกษา9009
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา66012
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ200020
11พนักงานสวัสดิการ5005
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ4004
13พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ1001
14ครูชาวต่างประเทศ4004
15ลูกจ้างรายวัน1001
รวมทั้งหมด 21812162692666
Generated at 2023-12-11 23:02:48