จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร วิทยาเขต รวม
กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีระยอง
1ข้าราชการ14610147
2พนักงานมหาวิทยาลัย15701512311952
3ลูกจ้างประจำ170017
4พนักงานพิเศษ3445833435
5พนักงานจ้างเหมา242026
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ180321
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก100212
8ที่ปรึกษา100010
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา76013
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ211123
11พนักงานสวัสดิการ5005
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ5005
13ครูชาวต่างประเทศ5005
รวมทั้งหมด 21822192702671
Generated at 2023-03-27 14:35:32