จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร วิทยาเขต รวม
กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีระยอง
1ข้าราชการ13410135
2พนักงานมหาวิทยาลัย16011502311982
3ลูกจ้างประจำ170017
4พนักงานพิเศษ3425635433
5พนักงานจ้างเหมา222024
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ210324
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก120214
8ที่ปรึกษา9009
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา66012
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ180018
11พนักงานสวัสดิการ5005
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ4004
13พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ1001
14ครูชาวต่างประเทศ3003
รวมทั้งหมด 21952152712681
Generated at 2024-05-22 18:45:37