จำนวนบุคลากรแบ่งตามประเภทบุคลากรและวิทยาเขต

# ประเภทบุคลากร วิทยาเขต รวม
กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีระยอง
1ข้าราชการ15610157
2พนักงานมหาวิทยาลัย15761512331960
3ลูกจ้างประจำ180018
4พนักงานพิเศษ3486035443
5พนักงานราชการ0000
6พนักงานจ้างเหมา222024
7ลูกจ้างชั่วคราว290332
8ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก110213
9ที่ปรึกษา7007
10พนักงานพิเศษจ้างเหมา86014
11จ้างหลังเกษียณอายุ160016
12พนักงานสวัสดิการ5005
13ข้าราชการบำนาญ0000
รวมทั้งหมด 21962202732689
Last updated 2022-05-26 18:26:55