จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร วิทยาเขต รวม
กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีระยอง
1ข้าราชการ14610147
2พนักงานมหาวิทยาลัย15881532321973
3ลูกจ้างประจำ170017
4พนักงานพิเศษ3405733430
5พนักงานจ้างเหมา232025
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ180321
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก100212
8ที่ปรึกษา100010
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา66012
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ221124
11พนักงานสวัสดิการ5005
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ4004
13ครูชาวต่างประเทศ5005
รวมทั้งหมด 21942202712685
Generated at 2023-06-09 18:40:18