จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและสายงานบุคลากร

# สายงานบุคลากร ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1วิชาการ80282969061238
2สนับสนุนวิชาการ41245763344151408
3บริหาร20510825
รวมทั้งหมด 512457966509292671
Generated at 2023-03-27 14:36:36