จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและสายงานบุคลากร

# สายงานบุคลากร ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1วิชาการ70232749311235
2สนับสนุนวิชาการ37240765348171407
3บริหาร2059824
รวมทั้งหมด 462407936319562666
Generated at 2023-12-11 23:03:56