จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและสายงานบุคลากร

# สายงานบุคลากร ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1วิชาการ80252949141241
2สนับสนุนวิชาการ40241778347141420
3บริหาร20510825
รวมทั้งหมด 502418086519362686
Generated at 2023-06-05 00:45:00