จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและสายงานบุคลากร

# สายงานบุคลากร ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1วิชาการ70242709411242
2สนับสนุนวิชาการ34244772349161415
3บริหาร2069926
รวมทั้งหมด 432448026289662683
Generated at 2024-04-19 03:46:57