จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และส่วนงาน

# ส่วนงาน ช่วงอายุ (Generations) รวม
Silent Generation
(2471-2488)
Baby boomers
(2489-2507)
Generation X
(2508-2523)
Millennials (Gen-Y)
(2524-2539)
Generation Z
(>=2540)
1คณะวิศวกรรมศาสตร์0241991168347
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม01490755184
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01918319815415
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์121147963268
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร012315140
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม026826096
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล012416344
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์074921077
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน112940273
10บัณฑิตวิทยาลัย02812022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ033640382
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี001451166
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม011555172
14คณะบริหารธุรกิจ063135072
15วิทยาลัยนานาชาติ02118021
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม021026240
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ012417042
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.01326333
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน000000
20สำนักหอสมุดกลาง052622255
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี021120134
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม051812035
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา033217254
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส012313138
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ021314837
26สำนักงานอธิการบดี0451812209455
รวมทั้งหมด 217112581201702702
Generated at 2023-09-29 13:50:27