จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และส่วนงาน

# ส่วนงาน ช่วงอายุ (Generations) รวม
Silent Generation
(2471-2488)
Baby boomers
(2489-2507)
Generation X
(2508-2523)
Millennials (Gen-Y)
(2524-2539)
Generation Z
(>=2540)
1คณะวิศวกรรมศาสตร์0141981216339
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม01191779188
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01418320018415
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์115145984263
5คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล002215138
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม006926095
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล012417345
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์054921075
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน112740271
10บัณฑิตวิทยาลัย01813022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ023741383
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี001450367
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม001557173
14คณะบริหารธุรกิจ053135172
15วิทยาลัยนานาชาติ02117020
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม011026138
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ002317040
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.01327334
19สำนักหอสมุดกลาง042523355
20สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี021119133
21สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม021812032
22สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา013217353
23สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส012313138
24สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0113141038
25สำนักงานอธิการบดี03917922216456
รวมทั้งหมด 212312511218892683
Generated at 2024-04-19 03:09:07