จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และส่วนงาน

# ส่วนงาน ช่วงอายุ (Generations) รวม
Silent Generation
(2471-2488)
Baby boomers
(2489-2507)
Generation X
(2508-2523)
Millennials (Gen-Y)
(2524-2539)
Generation Z
(>=2540)
1คณะวิศวกรรมศาสตร์0242001165345
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม01491703178
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01918219914414
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์121147932264
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร012315039
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม026825095
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล012517144
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์074920076
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน102937168
10บัณฑิตวิทยาลัย02812022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ033542282
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี001552168
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม011555071
14คณะบริหารธุรกิจ063035071
15วิทยาลัยนานาชาติ03118022
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม021026139
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ012417042
18อุทยานเทคโนโลยี01625133
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน000000
20สำนักหอสมุดกลาง052622255
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี021120033
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม051811034
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา033120155
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส012313138
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ021313634
26สำนักงานอธิการบดี04717921211449
รวมทั้งหมด 217312591185522671
Generated at 2023-03-27 14:00:30