จำนวนบุคลากรแบ่งส่วนงานและเพศ

# ส่วนงาน เพศ รวม
ชายหญิง
101 : คณะวิศวกรรมศาสตร์230113343
202 : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม11370183
303 : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม265155420
404 : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์124146270
505 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร102939
606 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม504696
707 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล202646
808 : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์235376
909 : บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน372966
1010 : บัณฑิตวิทยาลัย41822
1111 : คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ265278
1212 : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี383270
1313 : คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม373471
1414 : คณะบริหารธุรกิจ303969
1515 : วิทยาลัยนานาชาติ81422
1616 : คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม102939
1717 : คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ132841
1892 : สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน11819
1993 : สำนักหอสมุดกลาง184159
2094 : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี162238
2195 : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม162036
2296 : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา302656
2397 : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส261238
2498 : สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ231538
2599 : สำนักงานอธิการบดี168286454
รวมทั้งหมด 134613432689
Last updated 2022-05-26 18:56:48