จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน

# ส่วนงาน เพศ รวม
ชายหญิง
1คณะวิศวกรรมศาสตร์235104339
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม11969188
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม262153415
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์118145263
5คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล102838
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม484795
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล202545
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์235275
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน413071
10บัณฑิตวิทยาลัย41822
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ305383
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี373067
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม373673
14คณะบริหารธุรกิจ324072
15วิทยาลัยนานาชาติ71320
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม112738
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ132740
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.161834
19สำนักหอสมุดกลาง173855
20สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี161733
21สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม131932
22สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา312253
23สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส261238
24สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ231538
25สำนักงานอธิการบดี177279456
รวมทั้งหมด 136613172683
Generated at 2024-04-19 04:16:36