จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน

# ส่วนงาน เพศ รวม
ชายหญิง
1คณะวิศวกรรมศาสตร์239108347
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม11470184
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม262153415
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์125143268
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร112940
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม504696
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล202444
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์235477
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน433073
10บัณฑิตวิทยาลัย41822
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ315182
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี363066
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม363672
14คณะบริหารธุรกิจ324072
15วิทยาลัยนานาชาติ71421
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม122840
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ132942
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.161733
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน000
20สำนักหอสมุดกลาง173855
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี161834
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม142135
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา322254
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส261238
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ211637
26สำนักงานอธิการบดี174281455
รวมทั้งหมด 137413282702
Generated at 2023-09-29 14:58:56