จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน

# ส่วนงาน เพศ รวม
ชายหญิง
1คณะวิศวกรรมศาสตร์235110345
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม11167178
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม262152414
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์123141264
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร102939
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม504595
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล202444
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์225476
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน392968
10บัณฑิตวิทยาลัย41822
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ285482
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี383068
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม363571
14คณะบริหารธุรกิจ323971
15วิทยาลัยนานาชาติ81422
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม112839
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ132942
18อุทยานเทคโนโลยี181533
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน000
20สำนักหอสมุดกลาง173855
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี151833
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม142034
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา312455
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส261238
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ211334
26สำนักงานอธิการบดี167282449
รวมทั้งหมด 135113202671
Generated at 2023-03-27 15:05:57