จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร ช่วงอายุ (Generations) รวม
Silent Generation
(2471-2488)
Baby boomers
(2489-2507)
Generation X
(2508-2523)
Millennials (Gen-Y)
(2524-2539)
Generation Z
(>=2540)
1ข้าราชการ01911600135
2พนักงานมหาวิทยาลัย033973954251985
3ลูกจ้างประจำ01151017
4พนักงานพิเศษ0113023864433
5พนักงานจ้างเหมา01905024
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ0599023
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก01400014
8ที่ปรึกษา090009
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา0057012
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ01800018
11พนักงานสวัสดิการ012205
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ130004
13พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ100001
14ครูชาวต่างประเทศ001203
รวมทั้งหมด 212312511218892683
Generated at 2024-04-19 03:19:53