จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร ช่วงอายุ (Generations) รวม
Silent Generation
(2471-2488)
Baby boomers
(2489-2507)
Generation X
(2508-2523)
Millennials (Gen-Y)
(2524-2539)
Generation Z
(>=2540)
1ข้าราชการ03011700147
2พนักงานมหาวิทยาลัย06197890491952
3ลูกจ้างประจำ00143017
4พนักงานพิเศษ0713225343435
5พนักงานจ้างเหมา02105026
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ13107021
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก01200012
8ที่ปรึกษา01000010
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา0058013
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ02300023
11พนักงานสวัสดิการ012205
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ140005
13ครูชาวต่างประเทศ011305
รวมทั้งหมด 217312591185522671
Generated at 2023-03-27 14:11:04