จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร ช่วงอายุ (Generations) รวม
Silent Generation
(2471-2488)
Baby boomers
(2489-2507)
Generation X
(2508-2523)
Millennials (Gen-Y)
(2524-2539)
Generation Z
(>=2540)
1ข้าราชการ01911700136
2พนักงานมหาวิทยาลัย034976930181958
3ลูกจ้างประจำ00143017
4พนักงานพิเศษ0113124961442
5พนักงานจ้างเหมา01905024
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ0498021
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก01200012
8ที่ปรึกษา090009
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา0057012
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ02000020
11พนักงานสวัสดิการ012205
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ130004
13พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ100001
14ครูชาวต่างประเทศ011204
15ลูกจ้างรายวัน010001
รวมทั้งหมด 212412551206792666
Generated at 2023-12-11 22:39:12