จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1ข้าราชการ03254958135
2พนักงานมหาวิทยาลัย5315415298761982
3ลูกจ้างประจำ01700017
4พนักงานพิเศษ41170214210446
5พนักงานจ้างเหมา31721124
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ4046923
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก2013814
8ที่ปรึกษา003519
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา0282012
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ0027918
11พนักงานสวัสดิการ013105
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ100124
13พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ000011
14ครูชาวต่างประเทศ102104
15ลูกจ้างรายวัน001001
รวมทั้งหมด 572418066269652695
Generated at 2024-07-22 08:26:55