จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1ข้าราชการ03285363147
2พนักงานมหาวิทยาลัย2325495468441973
3ลูกจ้างประจำ01700017
4พนักงานพิเศษ36169206200431
5พนักงานจ้างเหมา31740125
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ3048621
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก2003712
8ที่ปรึกษา0036110
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา0282012
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ002101224
11พนักงานสวัสดิการ013105
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ100124
13ครูชาวต่างประเทศ301105
รวมทั้งหมด 502418086519362686
Generated at 2023-06-05 00:13:41