จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1ข้าราชการ03254958135
2พนักงานมหาวิทยาลัย1325495268731981
3ลูกจ้างประจำ01700017
4พนักงานพิเศษ32174208221437
5พนักงานจ้างเหมา31721124
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ3047822
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก2013814
8ที่ปรึกษา003519
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา0282012
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ0028919
11พนักงานสวัสดิการ013105
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ100124
13พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ000011
14ครูชาวต่างประเทศ201104
15ลูกจ้างรายวัน001001
รวมทั้งหมด 442468076269622685
Generated at 2024-02-29 08:52:18