จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและประเภทบุคลากร

# ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1ข้าราชการ03285363147
2พนักงานมหาวิทยาลัย1335365448381952
3ลูกจ้างประจำ01700017
4พนักงานพิเศษ37172206200435
5พนักงานจ้างเหมา41740126
6ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ3048621
7ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก2003712
8ที่ปรึกษา0036110
9พนักงานพิเศษจ้างเหมา0283013
10จ้างภายหลังเกษียณอายุ002101123
11พนักงานสวัสดิการ013105
12ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ101125
13ครูชาวต่างประเทศ301105
รวมทั้งหมด 512457966509292671
Generated at 2023-03-27 14:07:16