จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง วิทยาเขต รวม
กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีระยอง
1ศาสตราจารย์260127
2รองศาสตราจารย์1921115218
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์4235963545
4อาจารย์2793369381
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)1001
6ครูชำนาญการ6006
7ครู270027
8ครูปฏิบัติการ7007
9ผู้บริหาร110213
10ที่ปรึกษาอธิการบดี1001
11ที่ปรึกษา110011
12วิศวกรโยธา4004
13นักวิทยาศาสตร์163423
14นักวิจัย150217
15บุคลากร272231
16วิศวกร83910102
17นักตรวจสอบภายใน6006
18ช่างพิมพ์1001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด4004
20พนักงานบริการ55111177
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป4004
22ช่างประจำอาคาร1012
23นักวิชาการสถิติ1001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 1001
25ครูชาวต่างประเทศ5005
26พยาบาล3003
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์453452
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา461047
29เจ้าหน้าที่วิจัย4004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป2371721275
31นักสังคมสงเคราะห์1001
32นักประชาสัมพันธ์101213
33ช่างไฟฟ้า3003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์3003
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป1001
36พนักงานขับรถยนต์278742
37พนักงานสถานที่4105
38ผู้เชี่ยวชาญ9009
39วิศวกรเครื่องกล7029
40นักวิชาการศึกษา1791316208
41บรรณารักษ์230023
42นักเอกสารสนเทศ6028
43นักวิชาการพัสดุ6061379
44นักวิชาการเงินและบัญชี94710111
45ผู้ปฏิบัติงานบริหาร5713171
46ช่างอิเล็กทรอนิกส์1001
47ช่างศิลป์1001
48ช่างไม้1001
49พนักงานรับโทรศัพท์1001
50คนสวน1001
51วิศวกรโลหการ1001
52วิศวกรไฟฟ้า70310
53นักวิเคราะห์นโยบายและแผน332338
54นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ5005
55นิติกร100010
56นักวิเทศสัมพันธ์9009
57นักวิชาการช่างศิลป์2002
58ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์3003
59ช่างเทคนิค5814173
60อาจารย์ชาวต่างประเทศ90312
61ช่างฝีมือโรงงาน1001
62พนักงานเรียงพิมพ์2002
63พนักงานรักษาความปลอดภัย104216
64สถาปนิก1001
65นักกิจการนักศึกษา0101
รวมทั้งหมด 21822192702671
Generated at 2023-03-27 14:48:14