จำนวนบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งและวิทยาเขต

# ตำแหน่ง วิทยาเขต รวม
กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีระยอง
1ผู้บริหาร140216
2ศาสตราจารย์270128
3รองศาสตราจารย์171107188
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์4155756528
5อาจารย์3053483422
6พยาบาล4004
7วิศวกรเครื่องกล7029
8วิศวกรไฟฟ้า70310
9วิศวกรโยธา4004
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์443451
11นักวิชาการศึกษา1751416205
12นักวิเคราะห์นโยบายและแผน342339
13นักวิทยาศาสตร์153422
14นักวิชาการโสตทัศนศึกษา461047
15บรรณารักษ์250025
16นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ5005
17นักวิจัย150217
18เจ้าหน้าที่วิจัย4004
19นักเอกสารสนเทศ80210
20นิติกร100010
21บุคลากร282232
22เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป2391921279
23นักวิชาการพัสดุ5961479
24นักวิเทศสัมพันธ์9009
25วิศวกร87912108
26นักสังคมสงเคราะห์1001
27นักวิชาการเงินและบัญชี94710111
28นักวิชาการช่างศิลป์2002
29นักตรวจสอบภายใน8008
30นักประชาสัมพันธ์101213
31ผู้ปฏิบัติงานบริหาร6214177
32ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์2002
33ช่างพิมพ์1001
34ช่างไฟฟ้า3003
35ช่างอิเล็กทรอนิกส์1001
36ช่างเทคนิค6114176
37ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด5005
38ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์3003
39ช่างศิลป์1001
40อาจารย์ชาวต่างประเทศ120315
41พนักงานบริการ52121276
42พนักงานบริการเอกสารทั่วไป1001
43ช่างไม้1001
44ช่างฝีมือโรงงาน1001
45ผู้ช่วยช่างทั่วไป4004
46พนักงานขับรถยนต์267740
47พนักงานรับโทรศัพท์1001
48พนักงานเรียงพิมพ์1001
49เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1001
50ช่างประจำอาคาร1012
51พนักงานสถานที่101011
52ครูผู้ช่วย3003
53ครู310031
54พนักงานรักษาความปลอดภัย124218
55นักวิชาการสถิติ1001
56ช่างตัดกระดาษ1001
57ผู้เชี่ยวชาญ9009
58คนสวน1001
59สถาปนิก2002
60ที่ปรึกษา6006
61ครูปฏิบัติการ8008
รวมทั้งหมด 21962202732689
Last updated 2022-05-26 18:39:27