จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง วิทยาเขต รวม
กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีระยอง
1ศาสตราจารย์290130
2รองศาสตราจารย์1921318223
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์4345772563
4อาจารย์2703256358
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)1001
6ครูชำนาญการ9009
7ครู240024
8ครูปฏิบัติการ7007
9ผู้บริหาร100212
10ที่ปรึกษาอธิการบดี2002
11ที่ปรึกษา120012
12วิศวกรโยธา4004
13นักวิทยาศาสตร์193426
14นักวิจัย180220
15บุคลากร272332
16วิศวกร881012110
17นักตรวจสอบภายใน7007
18ช่างพิมพ์1001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด3003
20พนักงานบริการ5491174
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป3003
22ช่างประจำอาคาร1001
23นักวิชาการสถิติ1001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 1001
25ครูชาวต่างประเทศ4004
26พยาบาล5005
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์463554
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา441045
29เจ้าหน้าที่วิจัย4004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป2371623276
31นักสังคมสงเคราะห์1001
32นักประชาสัมพันธ์102214
33ช่างไฟฟ้า3003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์2002
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป2002
36พนักงานขับรถยนต์278641
37พนักงานสถานที่3104
38ผู้เชี่ยวชาญ120012
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน2002
40วิศวกรเครื่องกล7018
41นักวิชาการศึกษา1791316208
42บรรณารักษ์230023
43นักเอกสารสนเทศ6028
44นักวิชาการพัสดุ5861377
45นักวิชาการเงินและบัญชี9279108
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร5312166
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์1001
48ช่างศิลป์1001
49ช่างไม้1001
50พนักงานรับโทรศัพท์1001
51คนสวน1001
52วิศวกรโลหการ1001
53วิศวกรไฟฟ้า90312
54นักวิเคราะห์นโยบายและแผน332338
55นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ5005
56นิติกร100010
57นักวิเทศสัมพันธ์100010
58นักวิชาการช่างศิลป์2002
59ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์3003
60ช่างเทคนิค5913274
61อาจารย์ชาวต่างประเทศ80311
62ช่างฝีมือโรงงาน1001
63พนักงานเรียงพิมพ์1001
64พนักงานรักษาความปลอดภัย114217
65สถาปนิก1001
66นักกิจการนักศึกษา0101
รวมทั้งหมด 21962152722683
Generated at 2024-04-19 03:57:27