จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง วิทยาเขต รวม
กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีระยอง
1ศาสตราจารย์290130
2รองศาสตราจารย์1891318220
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์4305768555
4อาจารย์2753258365
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)1001
6ครูชำนาญการ8008
7ครู250025
8ครูปฏิบัติการ6006
9ผู้บริหาร100212
10ที่ปรึกษาอธิการบดี1001
11ที่ปรึกษา110011
12วิศวกรโยธา4004
13นักวิทยาศาสตร์193426
14นักวิจัย190221
15บุคลากร272332
16วิศวกร861011107
17นักตรวจสอบภายใน6006
18ช่างพิมพ์1001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด4004
20พนักงานบริการ50101070
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป3003
22ช่างประจำอาคาร1001
23นักวิชาการสถิติ1001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 1001
25ครูชาวต่างประเทศ4004
26พยาบาล5005
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์463554
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา431044
29เจ้าหน้าที่วิจัย4004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป2321622270
31นักสังคมสงเคราะห์1001
32นักประชาสัมพันธ์112215
33ช่างไฟฟ้า3003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์2002
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป2002
36พนักงานขับรถยนต์288743
37พนักงานสถานที่3104
38ผู้เชี่ยวชาญ100010
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน2002
40วิศวกรเครื่องกล7018
41นักวิชาการศึกษา1811317211
42บรรณารักษ์220022
43นักเอกสารสนเทศ6028
44นักวิชาการพัสดุ5761376
45นักวิชาการเงินและบัญชี9479110
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร5212165
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์1001
48ช่างศิลป์1001
49ช่างไม้1001
50พนักงานรับโทรศัพท์1001
51คนสวน1001
52วิศวกรโลหการ1001
53ผู้เชี่ยวชาญ1001
54วิศวกรไฟฟ้า80311
55นักวิเคราะห์นโยบายและแผน332338
56นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ4004
57นิติกร100010
58นักวิเทศสัมพันธ์110011
59นักวิชาการช่างศิลป์2002
60ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์3003
61ช่างเทคนิค5913274
62อาจารย์ชาวต่างประเทศ80311
63ช่างฝีมือโรงงาน1001
64พนักงานเรียงพิมพ์1001
65พนักงานรักษาความปลอดภัย114217
66สถาปนิก1001
67นักกิจการนักศึกษา0101
รวมทั้งหมด 21812162692666
Generated at 2023-12-11 23:14:43