จำนวนบุคลากรแบ่งระดับการศึกษาและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1ศาสตราจารย์00002929
2รองศาสตราจารย์00023196219
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์001102451554
4อาจารย์104139230374
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)000011
6ครูชำนาญการ001607
7ครู001113226
8ครูปฏิบัติการ004206
9ผู้บริหาร2014512
10ที่ปรึกษาอธิการบดี000101
11ที่ปรึกษา0045312
12วิศวกรโยธา004004
13นักวิทยาศาสตร์20138023
14นักวิจัย00014519
15บุคลากร00239032
16วิศวกร2173300106
17นักตรวจสอบภายใน002406
18ช่างพิมพ์010001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด031004
20พนักงานบริการ106030073
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป020002
22ช่างประจำอาคาร020002
23นักวิชาการสถิติ001001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 010001
25ครูชาวต่างประเทศ301105
26พยาบาล003205
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์103518054
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา102420247
29เจ้าหน้าที่วิจัย004004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป40207663280
31นักสังคมสงเคราะห์000101
32นักประชาสัมพันธ์2075014
33ช่างไฟฟ้า001203
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์030003
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป020002
36พนักงานขับรถยนต์43610041
37พนักงานสถานที่040004
38ผู้เชี่ยวชาญ301138
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน020002
40วิศวกรเครื่องกล006309
41นักวิชาการศึกษา50137634209
42บรรณารักษ์00167023
43นักเอกสารสนเทศ006208
44นักวิชาการพัสดุ005722079
45นักวิชาการเงินและบัญชี1085240110
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร350162071
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์010001
48ช่างศิลป์001001
49ช่างไม้010001
50พนักงานรับโทรศัพท์010001
51คนสวน010001
52วิศวกรโลหการ000101
53วิศวกรไฟฟ้า0066012
54นักวิเคราะห์นโยบายและแผน001424038
55นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ004105
56นิติกร0064010
57นักวิเทศสัมพันธ์003609
58นักวิชาการช่างศิลป์002002
59ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์030003
60ช่างเทคนิค350162071
61อาจารย์ชาวต่างประเทศ1027212
62ช่างฝีมือโรงงาน010001
63พนักงานเรียงพิมพ์020002
64พนักงานรักษาความปลอดภัย21400016
65สถาปนิก000101
66นักกิจการนักศึกษา001001
รวมทั้งหมด 502418086519362686
Generated at 2023-06-04 23:16:47