จำนวนบุคลากรแบ่งระดับการศึกษาและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1ศาสตราจารย์00002626
2รองศาสตราจารย์00020201221
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์001100454555
4อาจารย์105133231370
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)000011
6ครูชำนาญการ001708
7ครู001113226
8ครูปฏิบัติการ003205
9ผู้บริหาร2014512
10ที่ปรึกษาอธิการบดี000101
11ที่ปรึกษา0044311
12วิศวกรโยธา004004
13นักวิทยาศาสตร์20178027
14นักวิจัย00114621
15บุคลากร00229031
16วิศวกร2177290109
17นักตรวจสอบภายใน002406
18ช่างพิมพ์010001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด031004
20พนักงานบริการ95530067
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป030003
22ช่างประจำอาคาร010001
23นักวิชาการสถิติ001001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 010001
25ครูชาวต่างประเทศ301105
26พยาบาล003205
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์103320054
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา102024247
29เจ้าหน้าที่วิจัย003104
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป40200633270
31นักสังคมสงเคราะห์000101
32นักประชาสัมพันธ์2085015
33ช่างไฟฟ้า001203
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์020002
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป020002
36พนักงานขับรถยนต์33810042
37พนักงานสถานที่040004
38ผู้เชี่ยวชาญ201137
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน020002
40วิศวกรเครื่องกล005308
41นักวิชาการศึกษา40141645214
42บรรณารักษ์00167023
43นักเอกสารสนเทศ006208
44นักวิชาการพัสดุ005821079
45นักวิชาการเงินและบัญชี1086240111
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร346152066
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์010001
48ช่างศิลป์001001
49ช่างไม้010001
50พนักงานรับโทรศัพท์010001
51คนสวน010001
52วิศวกรโลหการ000101
53ผู้เชี่ยวชาญ000011
54วิศวกรไฟฟ้า0066012
55นักวิเคราะห์นโยบายและแผน001424038
56นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ004105
57นิติกร0064010
58นักวิเทศสัมพันธ์0046010
59นักวิชาการช่างศิลป์002002
60ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์030003
61ช่างเทคนิค351152071
62อาจารย์ชาวต่างประเทศ1027212
63ช่างฝีมือโรงงาน010001
64พนักงานเรียงพิมพ์010001
65พนักงานรักษาความปลอดภัย21500017
66สถาปนิก000101
67นักกิจการนักศึกษา001001
รวมทั้งหมด 462348076439452675
Generated at 2023-10-02 00:37:15