จำนวนบุคลากรแบ่งระดับการศึกษาและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1ศาสตราจารย์00003030
2รองศาสตราจารย์00016207223
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์00197465563
4อาจารย์103127227358
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)000011
6ครูชำนาญการ001719
7ครู001012224
8ครูปฏิบัติการ005207
9ผู้บริหาร2023512
10ที่ปรึกษาอธิการบดี000112
11ที่ปรึกษา0045312
12วิศวกรโยธา004004
13นักวิทยาศาสตร์20168026
14นักวิจัย00014620
15บุคลากร00239032
16วิศวกร2178290110
17นักตรวจสอบภายใน003407
18ช่างพิมพ์010001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด021003
20พนักงานบริการ86330074
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป030003
22ช่างประจำอาคาร010001
23นักวิชาการสถิติ001001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 010001
25ครูชาวต่างประเทศ201104
26พยาบาล003205
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์103320054
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา101824245
29เจ้าหน้าที่วิจัย003104
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป30208623276
31นักสังคมสงเคราะห์000101
32นักประชาสัมพันธ์1085014
33ช่างไฟฟ้า001203
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์020002
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป020002
36พนักงานขับรถยนต์33710041
37พนักงานสถานที่040004
38ผู้เชี่ยวชาญ3012612
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน020002
40วิศวกรเครื่องกล005308
41นักวิชาการศึกษา40134655208
42บรรณารักษ์00176023
43นักเอกสารสนเทศ006208
44นักวิชาการพัสดุ005621077
45นักวิชาการเงินและบัญชี1083240108
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร347142066
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์010001
48ช่างศิลป์001001
49ช่างไม้010001
50พนักงานรับโทรศัพท์010001
51คนสวน010001
52วิศวกรโลหการ000101
53วิศวกรไฟฟ้า0066012
54นักวิเคราะห์นโยบายและแผน001424038
55นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ004105
56นิติกร0055010
57นักวิเทศสัมพันธ์0055010
58นักวิชาการช่างศิลป์002002
59ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์030003
60ช่างเทคนิค354152074
61อาจารย์ชาวต่างประเทศ1026211
62ช่างฝีมือโรงงาน010001
63พนักงานเรียงพิมพ์010001
64พนักงานรักษาความปลอดภัย21500017
65สถาปนิก000101
66นักกิจการนักศึกษา001001
รวมทั้งหมด 432448026289662683
Generated at 2024-04-19 02:21:24