จำนวนบุคลากรแบ่งระดับการศึกษาและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ระดับการศึกษา รวม
ไม่มีข้อมูลต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1ศาสตราจารย์00002727
2รองศาสตราจารย์00023195218
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์001102442545
4อาจารย์105141234381
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)000011
6ครูชำนาญการ001506
7ครู001114227
8ครูปฏิบัติการ005207
9ผู้บริหาร2014613
10ที่ปรึกษาอธิการบดี000101
11ที่ปรึกษา0045211
12วิศวกรโยธา004004
13นักวิทยาศาสตร์20138023
14นักวิจัย00012517
15บุคลากร00229031
16วิศวกร2169300102
17นักตรวจสอบภายใน002406
18ช่างพิมพ์010001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด031004
20พนักงานบริการ126140077
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป040004
22ช่างประจำอาคาร020002
23นักวิชาการสถิติ001001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 010001
25ครูชาวต่างประเทศ301105
26พยาบาล002103
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์103318052
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา102420247
29เจ้าหน้าที่วิจัย004004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป40201673275
31นักสังคมสงเคราะห์000101
32นักประชาสัมพันธ์2074013
33ช่างไฟฟ้า001203
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์030003
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป010001
36พนักงานขับรถยนต์43710042
37พนักงานสถานที่050005
38ผู้เชี่ยวชาญ302139
39วิศวกรเครื่องกล006309
40นักวิชาการศึกษา40137634208
41บรรณารักษ์00167023
42นักเอกสารสนเทศ006208
43นักวิชาการพัสดุ005722079
44นักวิชาการเงินและบัญชี1085241111
45ผู้ปฏิบัติงานบริหาร349172071
46ช่างอิเล็กทรอนิกส์010001
47ช่างศิลป์001001
48ช่างไม้010001
49พนักงานรับโทรศัพท์010001
50คนสวน010001
51วิศวกรโลหการ000101
52วิศวกรไฟฟ้า0046010
53นักวิเคราะห์นโยบายและแผน001424038
54นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ004105
55นิติกร0064010
56นักวิเทศสัมพันธ์003609
57นักวิชาการช่างศิลป์002002
58ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์030003
59ช่างเทคนิค353152073
60อาจารย์ชาวต่างประเทศ1027212
61ช่างฝีมือโรงงาน010001
62พนักงานเรียงพิมพ์020002
63พนักงานรักษาความปลอดภัย21400016
64สถาปนิก000101
65นักกิจการนักศึกษา001001
รวมทั้งหมด 512457966509292671
Generated at 2023-03-27 13:13:41