ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ : Human Resources Information System (HRIS)


กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ