จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน

# ส่วนงาน ประเภทบุคลากร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษครูชาวต่างประเทศ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์44242350310012000346
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม17139217001014010182
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม17299279420013005412
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์40179038010009000267
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร0350200002000039
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม07701900000000096
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล03301002000000045
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์7590604000000076
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน2570702000001069
10บัณฑิตวิทยาลัย0151410010000022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ05602410000100082
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0620600000000068
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม0680300000000071
14คณะบริหารธุรกิจ0660103000100071
15วิทยาลัยนานาชาติ0160103000001021
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม0360300000001040
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ13001000000100042
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.0320200100000035
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน00000000000000
20สำนักหอสมุดกลาง3440710000000055
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0220810002000033
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม2290300100000035
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา4471310000000056
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส3310300010000038
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0250900010000035
26สำนักงานอธิการบดี727481161339753500450
รวมทั้งหมด 1471973174312521121012245452686
Generated at 2023-06-05 01:16:13