จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน

# ส่วนงาน ประเภทบุคลากร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์402423483100110000339
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม171442170020140100188
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม163012834300120003415
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์351850340000080010263
5คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล03303000020000038
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม077018000000000095
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล032011020000000045
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์65906040000000075
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน25907020000010071
10บัณฑิตวิทยาลัย01614100000000022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ057025100000000083
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี06007000000000067
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม06904000000000073
14คณะบริหารธุรกิจ06603030000000072
15วิทยาลัยนานาชาติ01501030000010020
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม03502000000010038
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ13009000000000040
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.03300001000000034
19สำนักหอสมุดกลาง34407100000000055
20สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02207200020000033
21สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม22603001000000032
22สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา44413100000000053
23สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส33103000100000038
24สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ025012000100000038
25สำนักงานอธิการบดี62808116115107535000456
รวมทั้งหมด 1351985174332423149121854132683
Generated at 2024-04-19 04:14:54