จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน

# ส่วนงาน ประเภทบุคลากร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษครูชาวต่างประเทศ
1คณะวิศวกรรมศาสตร์44241350310012000345
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม17136216001014010178
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม17299281420013005414
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์40177037110008000264
5คณะอุตสาหกรรมเกษตร0340300002000039
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม07601900000000095
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล03101102000000044
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์7590604000000076
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน2560702000001068
10บัณฑิตวิทยาลัย0151410010000022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ05602410000100082
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0630500000000068
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม0680300000000071
14คณะบริหารธุรกิจ0650203000100071
15วิทยาลัยนานาชาติ0160103000002022
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม0360200000001039
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ13001000000100042
18อุทยานเทคโนโลยี0300200100000033
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน00000000000000
20สำนักหอสมุดกลาง3440710000000055
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0210810003000033
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม2280300100000034
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา4461310000000055
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส3310300010000038
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0240900010000034
26สำนักงานอธิการบดี727081191339753500449
รวมทั้งหมด 1471952174352621121013235552671
Generated at 2023-03-27 15:03:56