จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน

# ส่วนงาน ประเภทบุคลากร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศลูกจ้างรายวัน
1คณะวิศวกรรมศาสตร์4023835131001100000338
2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1713821800101401000182
3วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1630028042001400040413
4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์3618003700000800100262
5คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล034030000200000039
6คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม0760180000000000094
7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล0320110200000000045
8คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์659060400000000075
9บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน260070200000100072
10บัณฑิตวิทยาลัย016141000000000022
11คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ0570241000000000082
12คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี060070000000000067
13คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม067040000000000071
14คณะบริหารธุรกิจ065030300000000071
15วิทยาลัยนานาชาติ016010300000100021
16คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม034030000000100038
17คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ1300100000000000041
18อุทยานเทคโนโลยี มจพ.031010010000000033
19สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน0000000000000000
20สำนักหอสมุดกลาง343071000000000054
21สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี022082000200000034
22สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม226030010000000032
23สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา443131000000000052
24สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส331030001000000038
25สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0250120001000000038
26สำนักงานอธิการบดี62758118114975350001452
รวมทั้งหมด 13619581744224211291220541412666
Generated at 2023-12-11 23:29:40