จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ประเภทบุคลากร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษครูชาวต่างประเทศ
1ศาสตราจารย์6210000000200029
2รองศาสตราจารย์36169000000012020219
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์3451600000004000554
4อาจารย์19332018020003000374
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)00000100000001
6ครูชำนาญการ07000000000007
7ครู0260000000000026
8ครูปฏิบัติการ00060000000006
9ผู้บริหาร000000920100012
10ที่ปรึกษาอธิการบดี00000010000001
11ที่ปรึกษา000000280200012
12วิศวกรโยธา04000000000004
13นักวิทยาศาสตร์5140300001000023
14นักวิจัย0190000000000019
15บุคลากร1280300000000032
16วิศวกร473029000000000106
17นักตรวจสอบภายใน06000000000006
18ช่างพิมพ์01000000000001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด11020000000004
20พนักงานบริการ00458100000010073
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป00200000000002
22ช่างประจำอาคาร00020000000002
23นักวิชาการสถิติ00010000000001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 00100000000001
25ครูชาวต่างประเทศ00000000000055
26พยาบาล05000000000005
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์04001400000000054
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา7360400000000047
29เจ้าหน้าที่วิจัย02010000100004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7182080400050200280
31นักสังคมสงเคราะห์01000000000001
32นักประชาสัมพันธ์160700000000014
33ช่างไฟฟ้า21000000000003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์01020000000003
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป00200000000002
36พนักงานขับรถยนต์0053150000000041
37พนักงานสถานที่00022000000004
38ผู้เชี่ยวชาญ00000600000208
39ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน00200000000002
40วิศวกรเครื่องกล27000000000009
41นักวิชาการศึกษา7161040000010000209
42บรรณารักษ์0230000000000023
43นักเอกสารสนเทศ05030000000008
44นักวิชาการพัสดุ06701100000010079
45นักวิชาการเงินและบัญชี393012000010100110
46ผู้ปฏิบัติงานบริหาร42604010000000071
47ช่างอิเล็กทรอนิกส์01000000000001
48ช่างศิลป์01000000000001
49ช่างไม้00001000000001
50พนักงานรับโทรศัพท์00100000000001
51คนสวน00010000000001
52วิศวกรโลหการ10000000000001
53วิศวกรไฟฟ้า1110000000000012
54นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0380000000000038
55นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ04010000000005
56นิติกร0100000000000010
57นักวิเทศสัมพันธ์18000000000009
58นักวิชาการช่างศิลป์11000000000002
59ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์01020000000003
60ช่างเทคนิค42404100002000071
61อาจารย์ชาวต่างประเทศ0000012000000012
62ช่างฝีมือโรงงาน00001000000001
63พนักงานเรียงพิมพ์00011000000002
64พนักงานรักษาความปลอดภัย0001600000000016
65สถาปนิก01000000000001
66นักกิจการนักศึกษา00000000100001
รวมทั้งหมด 1471973174312521121012245452686
Generated at 2023-06-05 00:24:37