จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ประเภทบุคลากร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศ
1ศาสตราจารย์62100000003000030
2รองศาสตราจารย์29184000000080100222
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์32527000000020000561
4อาจารย์193150190200020000357
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)000001000000001
6ครูชำนาญการ090000000000009
7ครู02400000000000024
8ครูปฏิบัติการ000700000000007
9ผู้บริหาร00000010101000012
10ที่ปรึกษาอธิการบดี000000200000002
11ที่ปรึกษา0000002802000012
12นักวิชาการสถิติ000100000000001
13พนักงานพิมพ์ออฟเซท 001000000000001
14ครูชาวต่างประเทศ000001000000034
15วิศวกรโยธา040000000000004
16นักวิทยาศาสตร์51406000010000026
17นักวิจัย02000000000000020
18บุคลากร12902000000000032
19วิศวกร4770300000000000111
20นักตรวจสอบภายใน070000000000007
21ช่างพิมพ์010000000000001
22ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด110100000000003
23พนักงานบริการ004581100000100074
24ผู้ช่วยช่างทั่วไป002100000000003
25ช่างประจำอาคาร000100000000001
26ผู้เชี่ยวชาญ00000100000030013
27ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน002000000000002
28พยาบาล050000000000005
29นักวิชาการคอมพิวเตอร์041013000000000054
30นักวิชาการโสตทัศนศึกษา73404000000000045
31เจ้าหน้าที่วิจัย020100001000004
32เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป51840793000502000278
33นักสังคมสงเคราะห์010000000000001
34นักประชาสัมพันธ์1606000000000013
35ช่างไฟฟ้า210000000000003
36ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์010100000000002
37พนักงานบริการเอกสารทั่วไป002000000000002
38พนักงานขับรถยนต์00532500000000042
39พนักงานสถานที่000220000000004
40คนสวน000100000000001
41วิศวกรโลหการ100000000000001
42วิศวกรเครื่องกล260000000000008
43นักวิชาการศึกษา61610410000100000209
44บรรณารักษ์02300000000000023
45นักเอกสารสนเทศ050300000000008
46นักวิชาการพัสดุ065011000000100077
47นักวิชาการเงินและบัญชี3910120000101000108
48ผู้ปฏิบัติงานบริหาร424036100000000065
49ช่างอิเล็กทรอนิกส์010000000000001
50ช่างศิลป์010000000000001
51ช่างไม้000010000000001
52พนักงานรับโทรศัพท์001000000000001
53สถาปนิก010000000000001
54นักกิจการนักศึกษา000000001000001
55วิศวกรไฟฟ้า11100000000000012
56นักวิเคราะห์นโยบายและแผน03800000000000038
57นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ040100000000005
58นิติกร01000000000000010
59นักวิเทศสัมพันธ์1900000000000010
60นักวิชาการช่างศิลป์110000000000002
61ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์010200000000003
62ช่างเทคนิค422045000020000073
63อาจารย์ชาวต่างประเทศ00000100000001011
64ช่างฝีมือโรงงาน000010000000001
65พนักงานเรียงพิมพ์000100000000001
66พนักงานรักษาความปลอดภัย00016000000000016
รวมทั้งหมด 1351982174332424149121854132681
Generated at 2024-05-22 18:28:42