จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ประเภทบุคลากร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศครูชาวต่างประเทศลูกจ้างรายวัน
1ศาสตราจารย์621000000030000030
2รองศาสตราจารย์3017900000001001000220
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์325210000000200000555
4อาจารย์1932301902000200000365
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)0000010000000001
6ครูชำนาญการ0800000000000008
7ครู025000000000000025
8ครูปฏิบัติการ0006000000000006
9ผู้บริหาร000000101010000012
10ที่ปรึกษาอธิการบดี0000001000000001
11ที่ปรึกษา00000018020000011
12ครูชาวต่างประเทศ0000000000000404
13วิศวกรโยธา0400000000000004
14นักวิทยาศาสตร์514060000100000026
15นักวิจัย021000000000000021
16บุคลากร128030000000000032
17วิศวกร47303000000000000107
18นักตรวจสอบภายใน0600000000000006
19ช่างพิมพ์0100000000000001
20ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1102000000000004
21พนักงานบริการ0045411000001000070
22ผู้ช่วยช่างทั่วไป0021000000000003
23ช่างประจำอาคาร0001000000000001
24นักวิชาการสถิติ0001000000000001
25พนักงานพิมพ์ออฟเซท 0010000000000001
26ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน0020000000000002
27พยาบาล0500000000000005
28นักวิชาการคอมพิวเตอร์0400140000000000054
29นักวิชาการโสตทัศนศึกษา733040000000000044
30เจ้าหน้าที่วิจัย0201000010000004
31เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป517108430005020000270
32นักสังคมสงเคราะห์0100000000000001
33นักประชาสัมพันธ์16080000000000015
34ช่างไฟฟ้า2100000000000003
35ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์0101000000000002
36พนักงานบริการเอกสารทั่วไป0020000000000002
37พนักงานขับรถยนต์005335000000000043
38พนักงานสถานที่0002200000000004
39ผู้เชี่ยวชาญ00000700000300010
40ผู้เชี่ยวชาญ0000010000000001
41วิศวกรเครื่องกล2600000000000008
42นักวิชาการศึกษา616104300001000000211
43บรรณารักษ์022000000000000022
44นักเอกสารสนเทศ0503000000000008
45นักวิชาการพัสดุ0640110000001000076
46นักวิชาการเงินและบัญชี39101300001010001110
47ผู้ปฏิบัติงานบริหาร4240361000000000065
48ช่างอิเล็กทรอนิกส์0100000000000001
49ช่างศิลป์0100000000000001
50ช่างไม้0000100000000001
51พนักงานรับโทรศัพท์0010000000000001
52คนสวน0001000000000001
53วิศวกรโลหการ1000000000000001
54วิศวกรไฟฟ้า110000000000000011
55นักวิเคราะห์นโยบายและแผน038000000000000038
56นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ0400000000000004
57นิติกร010000000000000010
58นักวิเทศสัมพันธ์110000000000000011
59นักวิชาการช่างศิลป์1100000000000002
60ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์0102000000000003
61ช่างเทคนิค4230450000200000074
62อาจารย์ชาวต่างประเทศ000001000000010011
63ช่างฝีมือโรงงาน0000100000000001
64พนักงานเรียงพิมพ์0001000000000001
65พนักงานรักษาความปลอดภัย000170000000000017
66สถาปนิก0100000000000001
67นักกิจการนักศึกษา0000000010000001
รวมทั้งหมด 13619581744224211291220541412666
Generated at 2023-12-11 22:46:32