จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ประเภทบุคลากร รวม
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำพนักงานพิเศษพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ปรึกษาพนักงานพิเศษจ้างเหมาจ้างภายหลังเกษียณอายุพนักงานสวัสดิการผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษครูชาวต่างประเทศ
1ศาสตราจารย์4210000000200027
2รองศาสตราจารย์38167000000011020218
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์3450700000004000545
4อาจารย์19339018020003000381
5รองศาสตราจารย์ (วิจัย)00000100000001
6ครูชำนาญการ06000000000006
7ครู0270000000000027
8ครูปฏิบัติการ00070000000007
9ผู้บริหาร0000001020100013
10ที่ปรึกษาอธิการบดี00000010000001
11ที่ปรึกษา000000180200011
12วิศวกรโยธา04000000000004
13นักวิทยาศาสตร์5130400001000023
14นักวิจัย0170000000000017
15บุคลากร1280200000000031
16วิศวกร469029000000000102
17นักตรวจสอบภายใน06000000000006
18ช่างพิมพ์01000000000001
19ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด11020000000004
20พนักงานบริการ00659110000010077
21ผู้ช่วยช่างทั่วไป00310000000004
22ช่างประจำอาคาร00020000000002
23นักวิชาการสถิติ00010000000001
24พนักงานพิมพ์ออฟเซท 00100000000001
25ครูชาวต่างประเทศ00000000000055
26พยาบาล03000000000003
27นักวิชาการคอมพิวเตอร์03701500000000052
28นักวิชาการโสตทัศนศึกษา7360400000000047
29เจ้าหน้าที่วิจัย02010000100004
30เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7180076400060200275
31นักสังคมสงเคราะห์01000000000001
32นักประชาสัมพันธ์150700000000013
33ช่างไฟฟ้า21000000000003
34ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์01020000000003
35พนักงานบริการเอกสารทั่วไป00100000000001
36พนักงานขับรถยนต์0043350000000042
37พนักงานสถานที่00122000000005
38ผู้เชี่ยวชาญ00000600000309
39วิศวกรเครื่องกล27000000000009
40นักวิชาการศึกษา7159041000010000208
41บรรณารักษ์0230000000000023
42นักเอกสารสนเทศ05030000000008
43นักวิชาการพัสดุ06701100000010079
44นักวิชาการเงินและบัญชี394012000010100111
45ผู้ปฏิบัติงานบริหาร42703910000000071
46ช่างอิเล็กทรอนิกส์01000000000001
47ช่างศิลป์01000000000001
48ช่างไม้00001000000001
49พนักงานรับโทรศัพท์00100000000001
50คนสวน00010000000001
51วิศวกรโลหการ10000000000001
52วิศวกรไฟฟ้า190000000000010
53นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0380000000000038
54นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ04010000000005
55นิติกร0100000000000010
56นักวิเทศสัมพันธ์18000000000009
57นักวิชาการช่างศิลป์11000000000002
58ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์01020000000003
59ช่างเทคนิค42404300002000073
60อาจารย์ชาวต่างประเทศ0000012000000012
61ช่างฝีมือโรงงาน00001000000001
62พนักงานเรียงพิมพ์00011000000002
63พนักงานรักษาความปลอดภัย0001600000000016
64สถาปนิก01000000000001
65นักกิจการนักศึกษา00000000100001
รวมทั้งหมด 1471952174352621121013235552671
Generated at 2023-03-27 14:18:06