ทำเนียบศาสตราจารย์

1

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

สาขาวิชา อาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education)

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2537


2

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2553


3

ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555


4

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2556


5

ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556


6

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2557


7

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557


8

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558


9

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558


10

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558


11

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558


12

ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry Technology)

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559


13

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560


14

ศาสตราจารย์ ดร.ณชล ไชยรัตนะ

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561


15

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561


16

ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561


17

ศาสตราจารย์ ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561


18

ศาสตราจารย์ ดร.อรุษ เพชรเชิดชู

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561


19

ศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561


20

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

สาขาวิชา สถิติศาสตร์ (Statistics)

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561


21

ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

สาขาวิชา จิตวิทยา (Psychology)

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561


22

ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือ พาณิชยศาสตร์ (Business Administration / Commerce)

ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561


23

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์ (Education)

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561


24

ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (Mathematics)

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561


25

ศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์

สาขาวิชา สถิติศาสตร์ (Statistics)

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561


26

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562


27

ศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562


28

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

สาขาวิชา สถิติศาสตร์ (Statistics)

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562


29

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564


30

ศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564