ทำเนียบศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนทั้งหมด 33 รายการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

สาขาวิชา อาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education)

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2537


2. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2553


3. ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555


4. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2556


5. ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556


6. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2557


7. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557


8. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558


9. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์ (Education)

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558


10. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558


11. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558


12. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558


13. ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry Technology)

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559


14. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560


15. ศาสตราจารย์ ดร.ณชล ไชยรัตนะ

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561


16. ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561


17. ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561


18. ศาสตราจารย์ ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561


19. ศาสตราจารย์ ดร.อรุษ เพชรเชิดชู

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561


20. ศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561


21. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

สาขาวิชา สถิติศาสตร์ (Statistics)

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561


22. ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

สาขาวิชา จิตวิทยา (Psychology)

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561


23. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือ พาณิชยศาสตร์ (Business Administration / Commerce)

ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561


24. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์ (Education)

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561


25. ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (Mathematics)

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561


26. ศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์

สาขาวิชา สถิติศาสตร์ (Statistics)

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561


27. ศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562


28. ศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562


29. ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

สาขาวิชา สถิติศาสตร์ (Statistics)

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562


30. ศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563


31. ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์ (Education)

ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563


32. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564


33. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564