จำนวนบุคลากรแบ่งตามส่วนงานและสายงานบุคลากร

# ส่วนงาน สายงานบุคลากร รวม
1 : วิชาการ2 : สนับสนุนวิชาการ3 : บริหาร
101 : คณะวิศวกรรมศาสตร์2131300343
202 : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม114681183
303 : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2851341420
404 : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์185850270
505 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร2217039
606 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม5640096
707 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล2422046
808 : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์5818076
909 : บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน3234066
1010 : บัณฑิตวิทยาลัย022022
1111 : คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ3939078
1212 : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี5119070
1313 : คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม4823071
1414 : คณะบริหารธุรกิจ5118069
1515 : วิทยาลัยนานาชาติ1111022
1616 : คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม1623039
1717 : คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ2318041
1892 : สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน118019
1993 : สำนักหอสมุดกลาง059059
2094 : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี038038
2195 : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม035136
2296 : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา056056
2397 : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส037138
2498 : สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ037138
2599 : สำนักงานอธิการบดี343417454
รวมทั้งหมด 12321435222689
Last updated 2022-05-26 17:27:49