ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Showing 1-50 of 223 items.
#ชื่อ - สกุลระดับตำแหน่งบริหารตำแหน่งบริหารส่วนงาน
 
 
 
 
1ศ. ดร.สุชาติ เซี่ยงฉินผู้บริหารระดับสูงอธิการบดีสำนักงานอธิการบดี
2ศ. ดร.เสาวณิต สุขภารังษีผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสำนักงานอธิการบดี
3ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายบริหารสำนักงานอธิการบดี
4รศ. ดร.ธีรวัช บุณยโสภณผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี
5ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุลผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรีสำนักงานอธิการบดี
6อ.สิกานต์ กุญชรจันทร์ผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี
7ศ. ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพรผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี
8ผศ. ดร.รักนรินทร์ แสนราชผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายการคลังสำนักงานอธิการบดี
9รศ. ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี
10รศ. ดร.สุเมธ อ่ำชิตผู้บริหารระดับต้นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
11ผศ. ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ผู้บริหารระดับต้นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี
12ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัชผู้บริหารระดับต้นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพสำนักงานอธิการบดี
13ผศ. ดร.สราวุฒิ สืบแย้มผู้บริหารระดับต้นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
14ผศ. ดร.สุนันฑา สดสีผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
15ผศ. ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธีผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
16รศ. ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่างผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
17รศ. ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่องผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
18รศ. ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ผู้บริหารระดับต้นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
19ผศ. ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
20รศ. ดร.สุนีย์ วรรธนโกมลผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
21รศ. ดร.อัยยะ จันทรศิริผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
22รศ. ดร.ไพโรจน์ สถิรยากรผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
23รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจผู้บริหารระดับต้นคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24ผศ. ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ผู้บริหารระดับต้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
25ศ. ดร.มานพ ชูนิลผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
26รศ. ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภาผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
27รศ. ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สินผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
28ศ. ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุลผู้บริหารระดับต้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
29ผศ. ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุลผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
30ผศ. ดร.ณัฐพล พุ่มศิริผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
31อ. ดร.ชนะพล เลี้ยงถนอมผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
32รศ. ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุขผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33รศ. ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียรผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34รศ. ดร.รัตนากร ผดุงถิ่นผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35รศ. ดร.สมภพ ทองปลิวผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
36รศ. ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37ผศ. ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38รศ. ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
39ผศ. ดร.จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
40ผศ.สมชาย เปรียงพรมผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
41ผศ. ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42ผศ. ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
43ผศ. ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
44อ. ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
45ผศ. ดร.เกวลิน มะลิผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
46ศ. ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิชผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
47รศ. ดร.กฤษณ์ อ่างแก้วผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
48ผศ. ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณผู้บริหารระดับต้นหัวหน้าภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49ผศ. ดร.ศุภกร เจริญประสิทธิ์ผู้บริหารระดับต้นหัวหน้าภาควิชาภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
50ผศ. ดร.ธัญญาทิพ พิชิตการค้าผู้บริหารระดับต้นหัวหน้าภาควิชาภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม