ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Showing 1-50 of 195 items.
#ชื่อ - สกุลระดับตำแหน่งบริหารตำแหน่งบริหารส่วนงาน
 
1ศ. ดร.สุชาติ เซี่ยงฉินผู้บริหารระดับสูงอธิการบดีสำนักงานอธิการบดี
2ศ. ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณผู้บริหารระดับสูงนายกสภามหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี
3ศ. ดร.เสาวณิต สุขภารังษีผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสำนักงานอธิการบดี
4ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายบริหารสำนักงานอธิการบดี
5รศ. ดร.ธีรวัช บุณยโสภณผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี
6ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุลผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรีสำนักงานอธิการบดี
7อ.สิกานต์ กุญชรจันทร์ผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี
8ศ. ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพรผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี
9ผศ. ดร.รักนรินทร์ แสนราชผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายการคลังสำนักงานอธิการบดี
10รศ. ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี
11ผศ. ดร.กฤษชัย ศรีบุญมาผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนสำนักงานอธิการบดี
12ศ. ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ระยองสำนักงานอธิการบดี
13รศ. ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่นผู้บริหารระดับกลางรองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษาสำนักงานอธิการบดี
14รศ. ดร.สุเมธ อ่ำชิตผู้บริหารระดับต้นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
15ผศ. ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ผู้บริหารระดับต้นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี
16ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัชผู้บริหารระดับต้นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพสำนักงานอธิการบดี
17ผศ. ดร.สราวุฒิ สืบแย้มผู้บริหารระดับต้นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
18รศ. ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สินผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
19ผศ. ดร.สุนันฑา สดสีผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
20ผศ. ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
21ศ. ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุลผู้บริหารระดับต้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
22ผศ. ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธีผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
23รศ. ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่างผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
24รศ. ดร.สุนีย์ วรรธนโกมลผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
25ผศ. ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ผู้บริหารระดับต้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
26รศ. ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่องผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
27รศ. ดร.อัยยะ จันทรศิริผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
28รศ. ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ผู้บริหารระดับต้นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
29รศ. ดร.ไพโรจน์ สถิรยากรผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
30รศ. ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภาผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
31รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจผู้บริหารระดับต้นคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32ศ. ดร.มานพ ชูนิลผู้บริหารระดับต้นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
33อ. ดร.ชนะพล เลี้ยงถนอมผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
34รศ. ดร.สมภพ ทองปลิวผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35รศ. ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
36รศ. ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37ผศ. ดร.จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
38ผศ. ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39ผศ. ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
40ศ. ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิชผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
41ผศ. ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุลผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
42ผศ. ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
43รศ. ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียรผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
44ผศ.สมชาย เปรียงพรมผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
45รศ. ดร.กฤษณ์ อ่างแก้วผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
46รศ. ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุขผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47ผศ. ดร.เกวลิน มะลิผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
48ผศ. ดร.ณัฐพล พุ่มศิริผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
49อ. ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์ผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
50รศ. ดร.รัตนากร ผดุงถิ่นผู้บริหารระดับต้นรองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม