จำนวนบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งและประเภทบุคลากร

# ตำแหน่ง ประเภทบุคลากร รวม
01 : ข้าราชการ02 : พนักงานมหาวิทยาลัย03 : ลูกจ้างประจำ04 : พนักงานพิเศษ05 : พนักงานราชการ06 : พนักงานจ้างเหมา07 : ลูกจ้างชั่วคราว08 : ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก09 : ที่ปรึกษา10 : พนักงานพิเศษจ้างเหมา11 : จ้างหลังเกษียณอายุ12 : พนักงานสวัสดิการ13 : ข้าราชการบำนาญ
1ผู้บริหาร0000000132010016
2ศาสตราจารย์6220000000000028
3รองศาสตราจารย์3614300000000900188
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์3748900000000200528
5อาจารย์21373019007000200422
6พยาบาล04000000000004
7วิศวกรเครื่องกล27000000000009
8วิศวกรไฟฟ้า190000000000010
9วิศวกรโยธา04000000000004
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์03701400000000051
11นักวิชาการศึกษา7159038000001000205
12นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0390000000000039
13นักวิทยาศาสตร์5130300000100022
14นักวิชาการโสตทัศนศึกษา9350300000000047
15บรรณารักษ์0250000000000025
16นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ04010000000005
17นักวิจัย0170000000000017
18เจ้าหน้าที่วิจัย02010000010004
19นักเอกสารสนเทศ160300000000010
20นิติกร0100000000000010
21บุคลากร1290100001000032
22เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป8180077040008020279
23นักวิชาการพัสดุ06801000000001079
24นักวิเทศสัมพันธ์18000000000009
25วิศวกร571032000000000108
26นักสังคมสงเคราะห์01000000000001
27นักวิชาการเงินและบัญชี493012000001010111
28นักวิชาการช่างศิลป์11000000000002
29นักตรวจสอบภายใน08000000000008
30นักประชาสัมพันธ์150700000000013
31ผู้ปฏิบัติงานบริหาร43004201000000077
32ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์01010000000002
33ช่างพิมพ์01000000000001
34ช่างไฟฟ้า21000000000003
35ช่างอิเล็กทรอนิกส์01000000000001
36ช่างเทคนิค42504500000200076
37ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด11030000000005
38ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์01020000000003
39ช่างศิลป์01000000000001
40อาจารย์ชาวต่างประเทศ0000001500000015
41พนักงานบริการ00362010000001076
42พนักงานบริการเอกสารทั่วไป00100000000001
43ช่างไม้00000100000001
44ช่างฝีมือโรงงาน00000100000001
45ผู้ช่วยช่างทั่วไป00310000000004
46พนักงานขับรถยนต์0043105000000040
47พนักงานรับโทรศัพท์00100000000001
48พนักงานเรียงพิมพ์00010000000001
49เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี01000000000001
50ช่างประจำอาคาร00020000000002
51พนักงานสถานที่006302000000011
52ครูผู้ช่วย03000000000003
53ครู0300000100000031
54พนักงานรักษาความปลอดภัย0001800000000018
55นักวิชาการสถิติ00010000000001
56ช่างตัดกระดาษ00010000000001
57ผู้เชี่ยวชาญ00000090000009
58คนสวน00010000000001
59สถาปนิก02000000000002
60ที่ปรึกษา00000000402006
61ครูปฏิบัติการ00080000000008
รวมทั้งหมด 157196018443024321371416502689
Last updated 2022-05-26 18:00:20