จำนวนบุคลากรแบ่งตามส่วนงานและประเภทบุคลากร

# ส่วนงาน ประเภทบุคลากร รวม
01 : ข้าราชการ02 : พนักงานมหาวิทยาลัย03 : ลูกจ้างประจำ04 : พนักงานพิเศษ05 : พนักงานราชการ06 : พนักงานจ้างเหมา07 : ลูกจ้างชั่วคราว08 : ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก09 : ที่ปรึกษา10 : พนักงานพิเศษจ้างเหมา11 : จ้างหลังเกษียณอายุ12 : พนักงานสวัสดิการ13 : ข้าราชการบำนาญ
101 : คณะวิศวกรรมศาสตร์45240348031002100343
202 : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม21139317000101100183
303 : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม17299284058101300420
404 : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์44178038011000800270
505 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร0340300000200039
606 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม07602000000000096
707 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล03101300200000046
808 : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์7570600600000076
909 : บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน2560600200000066
1010 : บัณฑิตวิทยาลัย0161401000000022
1111 : คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ05602200000000078
1212 : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี0650500000000070
1313 : คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม0680300000000071
1414 : คณะบริหารธุรกิจ0640200300000069
1515 : วิทยาลัยนานาชาติ0160100500000022
1616 : คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม0360300000000039
1717 : คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ13001000000000041
1892 : สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน0160200100000019
1993 : สำนักหอสมุดกลาง4460801000000059
2094 : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0250901000300038
2195 : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม2290400010000036
2296 : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา4481201000000056
2397 : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส3310300001000038
2498 : สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ02401300001000038
2599 : สำนักงานอธิการบดี7280811701131055350454
รวมทั้งหมด 157196018443024321371416502689
Last updated 2022-05-26 18:45:08